Rumunjske jezične vježbe III

Rumunjske jezične vježbe III

Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe III

Nastavnik: dr. sc. Patricia-Maria Serbac

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski i rumunjski

Trajanje: 1 semestar (III.), zimski

Status: obvezatan

Oblik nastave: vježbe

Uvjeti: položene Rumunjske jezične vježbe II

Cilj kolegija: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: bitan dio za razumijevanje i izražavanje na rumunjskom jeziku, pomaže u praćenju drugih kolegija

Korištene metode: rad na didaktički osmišljenim tekstovima, gramatički i leksički zadaci

Način polaganja ispita: usmeni i pismeni ispit

Sadržaj kolegija:

1. tjedan: Ponavljanje.

2. tjedan: Tekst: Mergem la spectacol. Relativno-upitna zamjenica care. Vježbe.

3. tjedan: Tekst: La magazinul «Unirea». Naglašeni oblici ličnih zamjenica u dativu. Vježbe.

4. tjedan: Neodređene zamjenice. Vježbe.

5. tjedan: Tekst: O aniversare. Povratna zamjenica u dativu. Vježbe.

6. tjedan: Tekst: Ce profesie să aleg? Nenaglašene zamjenice u dativu i akuzativu. Vježbe.

7. tjedan: Nenaglašene zamjenice u dativu i akuzativu. Vježbe.

8. tjedan: Tekst: La un meci de fotbal. Imperativ u jednini. Vokativ. Vježbe.

9. tjedan: Tekst: Originea Limbii romne. Posvojna zamjenica. Posvojni član. Vježbe.

10. tjedan: Tekst: În vacanţă la bunici. Imperfekt.

11. tjedan: Vrijednosti imperfekta. Vježbe.

12. tjedan: Povratno stanje. Vježbe.

13. tjedan: Ponavljanje

14. tjedan: Ponavljanje

Literatura:
Obvezatna:

1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Dopunska:

1. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian! (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Ed. Compania, Bucureşti, 2003.