Diplomski rad

Upute za prijavu, izradu i obranu završnog rada na diplomskom studiju sociologije

Obrasci za prijavu teme diplomskog rada:

Sinopsis diplomskog rada – šaljete u pravilu pet dana prije Vijeća Odsjeka obavezno na mail sociologija@ffzg.hr i mentoru/ici (u cc).

Molbu za odobrenje teme jedinstvenog diplomskog rada – predajete potpisanu u tajništvo (možete poslati sken na email sociologija@ffzg.hr)

Obrazac za prijavu istraživanja – poslati predsjedniku Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja, doc. dr. sc. Goranu Koletiću na eticko-soc@ffzg.hr

Smjernice za popunjavanje obrasca za prijavu istraživanja

Ogledni primjer ispunjenog obrasca za kvalitativna istraživanja

* Istraživanje se prijavljuje nakon prihvaćenog sinopsisa na Vijeću Odsjeka. Prije slanja povjerenstvu, studenti trebaju dokumentaciju (ispunjen obrazac i druge priloge, ako ih ima) poslati na uvid i suglasnost svojim mentorima.

Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
(za završne i diplomske radove, doktorske i specijalističke radove, knjige izdane u nakladi Fakulteta i radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač)
Upute za korištenje PlagScana

HODOGRAM ZA ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG STUDIJA