Skraćivanje jesenskog ispitnog roka za studente 3. godine preddiplomskog studija zbog mogućnosti upisivanja diplomskih studija

Poštovani,

prema natječaju za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija, koji je s Fakulteta na Sveučilište poslan prije 1. srpnja 2020. godine, definirano je da se prijave za upis na diplomski studij zaprimaju do 23. rujna 2020. godine.
Prema akademskom kalendaru jesenski ispitni rok završava 25. rujna 2020. godine, te se studenti 3. godine preddiplomskog studija koji bi ispite i završne radove polagali nakon 23. rujna 2020. godine ne bi mogli prijaviti za upis na diplomske studije, jer je prema natječaju za upis definirano da se kvalifikacijski postupak održava 24. i 25. rujna 2020. godine.
Zbog navedene neusklađenosti završetka ispitnog roka i roka za predaju prijave za upis koja je određena javno objavljenim natječajem nužno je skratiti trajanje jesenskog ispitnog roka za 3. godinu preddiplomskog studija.
Svi ispiti i obrane završnih radova studenata 3. godine preddiplomskog studija trebaju biti završene do zaključno ponedjeljka, 21. rujna 2020. godine, kako bi studenti mogli na vrijeme završiti preddiplomski studij i predati prijavu za upis diplomskog studija.
Zamolio bih sve nastavnike koji su ponudili ispitne termine iz kolegija u danima od 22. do 25. rujna 2020. godine da ponude zamjenske termine zaključno s 21. rujnom 2020. godine.
Tekst natječaja za upis diplomski studija:
S poštovanjem,
izv. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
o.d. prodekana za nastavu i studente