Djelatnost Odsjeka/Katedri

MEĐUNARODNI PROJEKTI PRI ODSJEKU


ACCURATAnalysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of Machine Translation (Sedmi okvirni program, FP 7)

 • Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Krešimir Šojat

Opis projekta: Svrha projekta ACCURAT bila je istražiti metode i tehnike za nadilaženje jednoga od središnjih problema strojnoga prevođenja – nedostatak jezičnih resursa za nedovoljno računalno poduprte područja strojnoga prevođenja. Glavni je cilj projekta bio pronaći, analizirati i vrjednovati nove metode koje bi omogućile uporabu usporedivih korpusa s ciljem nadomještanja manjka u opsegu jezičnih resursa za određene jezične parove i tekstne domene ne bi li se u konačnici poboljšali postupci strojnoga prevođenja.
Više o projektu


LetsMT!Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT (Program konkurentnosti i inovacija, ICT-PSP)

 • Voditelj hrvatskoga tima: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Ivana Simeon, Daniela Katunar

Opis projekta: Kako je nekoliko proteklih godina statističko strojno prevođenje postalo prevladavajuća paradigma, pokazalo se kako njegova kakvoća uvelike ovisi o opsegu podataka za treniranje. Kako danas većina paralelnih tekstova još uvijek postoji za veće jezike, sustavi za statističko strojno prevođenje kvalitetniji su za te jezične parove od jezičnih parova s jezicima s ograničenim brojem paralelnih jezičnih resursa. Projekt LetsMT! pokušao je nadoknaditi taj nedostatak izgradnjom tehnološke platforme za izgradnju vlastitih statističkih strojnoprevoditeljskih sustava iz vlastitih ili javno dostupnih usporednih tekstova.
Više o projektu


CESARCentral and South-East European Resources (Program konkurentnosti i inovacija, ICT-PSP)

 • Voditelj hrvatskoga tima: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat, Daniela Katunar

Opis projekta: Projekt CESAR u bliskoj koordinaciji s mrežom izvrsnosti META-NET uz istodobnu osjetljivost prema praksi u istraživačkoj zajednici, kanio se okrenuti rješavanju manjka jezičnih resursa, alata i servisa za srednjo- i jugoistočno europske jezike. Taj se cilj postigao poboljšavanjem, nadogradnjom, standardizacijom i međusobnim povezivanjem širokoga spektra jezičnih resursa i alata, čineći ih dostupnima kroz otvorenu jezičnu infrastrukturu. Projekt je omogućio pristup iscrpnome skupu jezičnih resursa i alata za bugarski, hrvatski, madžarski, poljski, slovački i srpski jezik. Resursi su uključivali jedno- i višejezične govorene i pisane baze tekstova, korpuse, rječnike i wordnete, a alati su uključivali opojavničitelje, lematizatore, označivače i parsere.


CLARINCommon Language Resources and Technology Infrastructure (Sedmi okvirni program, FP 7)

 • Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić

Opis projekta: Široko zamišljen sveeuropski suradni projekt koji je za cilj imao stvoriti, koordinirati i učiniti dostupnima jezične resurse i jezične tehnologije za krajnje korisnike. CLARIN istraživačima iz humanističkih i u društvenih znanosti nudi pomagala koji im omogućuju računalno potpomognutu obradbu jezika kao nositelja kulturnoga sadržaja i znanja, sredstva za komunikaciju, sastavnice identiteta i kao objekta proučavanja.
Više o projektu


CADIALComputer Aided Document Indexing for Accessing Legislation (FP 7)
– Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić
  – Više o projektu


XlikeCross-lingual Knowledge Extraction
Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat
Više o projektu


PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions (ICT-COST)


NETWORDS – The European Network on Word Structure, Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe
Voditeljica hrvatskoga tima: dr. sc. Ida Raffaelli
Suradnici: Daniela Katunar
Više o projektu


 Evolution of Semantic Systems (EoSS) – A research initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics

 • Voditelji hrvatskoga tima: dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Ida Raffaelli (od 2012.)
 • Suradnici: dr. sc. Jana Willer Gold, Tena Gnjatović, Daniela Katunar

Opis projekta: The main aim of the EoSS project is to investigate how meanings vary over space and change over time. We focus on different kinds of categories: containers (kinds of objects), colour (attributes of objects), body parts (parts of objects), and spatial relations (how objects are related to one another).
Više o projektu


MZT PROGRAM – znanstveni program Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik objedinjuje 5 projekata MZT od kojih se dva projekta izvode pri Odsjeku

 • Voditelj programa: prof. dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Božo Bekavac, Daniela Katunar

Opis projekta: Temeljna je nakana ovoga interdisciplinarnoga programa proučiti i izgraditi teorijske modele funkcioniranja pojedinih podsustava hrvatskoga jezika. Na temeljima tih teorijskih spoznaja izgradit će se računalne primjene tih teorijskih modela u obliku računalno podržanih resursa i alata.
Više o programu


DOMAĆI PROJEKTI PRI ODSJEKU (MZOŠ/MZT)


Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga WordNeta

 • Voditeljica projekta: dr. sc. Ida Raffaelli
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat, Daniela Katunar

Opis projekta: Ciljevi istraživanja su: (1) uočavanje i definiranje konceptualne i leksičke posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu na ostale jezike, odnosno opis leksičko-semantičkoga sustava hrvatskoga jezika; (2) izrada Hrvatskoga WordNeta koji bi bio kompatibilan obrađenim jezicima uključenima u projekte EuroWordNet 1 i 2 te BalkaNet.
Više o projektu


Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje (2007.-2012.)

 • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Boško Bekavac, Daniela Katunar

Opis projekta: Cilj je ovoga projekta podići hrvatske korpuse na visoku razinu sumjerljivu s korpusima većih jezika na nekoliko načina: (1) proširenjem postojećega Hrvatskoga nacionalnoga korpusa (HNK) sa 101 na barem 200 milijuna pojavnica; (2) obogaćenjem HNK-a lingvističkim oznakama na morfološkoj (vrste riječi, gramatičke kategorije, leme), sintaktičkoj (sintaktički odsječci, rečenične strukture) i semantičkoj (oznake leksičkoga značenja iz Hrvatskoga WordNeta); (3) obavljanjem temeljnih statističkih istraživanja evidencije, frekvencije i distribucije jezičnih jedinica i njihovih kombinacija na više jezičnih razina; (4) sastavljanjem stanovitoga broja manjih korpusa hrvatskoga jezika za pojedina specijalistička područja; (5) sastavljanjem stanovitoga broja manjih usporednih korpusa u kojima bi hrvatski bio jedan od jezika u paru.
Više o projektu


Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi (2006.-2011.)

 • Voditelj: dr. sc. Ranko Matasović
 • Suradnici: dr. sc. Mate Kapović, Tena Gnjatović

Opis projekta: Projekt se bavio poredbenim proučavanjem hrvatskoga s tipološke i povijesne točke gledišta, u sklopu njega objavljeno je četrdesetak znanstvenih radova i dvije knjige, a organizirana su i dva međunarodna znanstvena skupa. Projekt je doprinio boljem razumijevanju položaja hrvatskoga unutar slavenskih i indoeuropskih jezika, ali i njegovih tipoloških osobitosti među jezicima svijeta.


Opseg i struktura rječnika u funkciji obrazovnih procesa (2004. – 2007.)
Voditeljica projekta: dr. sc. Vlasta Erdeljac
Suradnici: dr. sc. Dubravko Škiljan
O projektu


Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta (2007.-2012.)

 • Voditelji: dr. sc. Dubravko Škiljan (2007.), dr. sc. Vlasta Erdeljac
 • Suradnici: dr. sc. Mislava Bertoša, dr. sc. Jana Willer-Gold, Martina Sekulić, Bojan Glavašević

Opis projekta: (1) analiza jezičnih politika kao instrumenata formiranja kolektivne svijesti o jeziku pruža osnovu za oblikovanje hrvatske jezične politike u procesima pristupanja Evropskoj Uniji; (2) izučavanje procesa simboličkih interakcija u složenim i višejezičnim zajednicama omogućuje stvaranje preduvjeta za multikulturalno obrazovanje i za razvoj društva tolerancije i razumijevanja drugih; (3) analiza strukture mentalnog leksikona omogućuje usavršavanje obrazovnih procesa učenja materinjeg i stranih jezika te razumijevanje jezičnog procesiranja u slučajevim različitih jezično-govornih patologija, kao i stvaranje odgovarajućih leksičkih baza (prema tipovima govornika i specifičnostima njihove jezične upotrebe).
Više o projektu


CroDeriV
CroDeriV is a morphological database of Croatian verbs. CroDeriV is developed by Krešimir Šojat and Matea Srebačić. Technical support is provided by Tin Pavelić and Vanja Štefanec.
– Voditelj: dr. sc. Krešimir Šojat
– Suradnici: dr. sc. Ida Raffaelli


Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (2002.-2006.)
– Voditelj: dr. sc. Marko Tadić
– Suradnici: dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Boško Bekavac
O projektu


Tipologija označivanja u semiologiji i semiotici (2002.-2006.)
– Voditelj: dr. sc. Marin Andrijašević
– Suradnici: dr. sc. Mislava Bertoša


UČEŠĆA U NEKIM IZVANODSJEČKIM PROJEKTIMA


LINEE – Languages in a Network of European Excellence (2006.-2010., FP6)
Suradnica: dr. sc. Mislava Bertoša


Bilateralni slovensko-hrvatski znanstveni projekt Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu (2009 – 2011)
Voditeljica: dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski
Suradnica: dr. sc. Mislava Bertoša


Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (2007.-)
Voditeljica: dr. sc. Milena Žic Fuchs
Suradnica: dr. sc. Ida Raffaelli
O projektu


OSTALE DJELATNOSTI ODSJEKA


LingChat – raspravna skupina nastavnika i studenata lingvistike četvrtkom
– Voditeljice: dr. sc. Jana Willer-Gold, Tena Gnjatović, Daniela Katunar


Radionica: Specifičnosti govora Arbanasa, (2012.)
Organizatorice: dr. sc. Jana Willer-Gold i Tena Gnjatović


LingLab – skupina nastavnika i studenata okupljenih oko psiholingvističkih tema
– Voditeljica: dr. sc. Vlasta Erdeljac


NetWordS ljetna škola, Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon, 2012. (Dubrovnik)
Organizatorica: dr. sc. Ida Raffaelli


9th Mediterranean Morphology Meeting, Morphology and Semantics, 2013. (Dubrovnik)
Među organizatorima: dr. sc. Ida Raffaelli


The Eighth International Conference, Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-8), 2012. (Dubrovnik)
Voditelj: dr. sc. Marko Tadić


International Workshop on Balto-Slavic Accentology
– Pokretač: dr. sc. Mate Kapović


Ljetna škola Hrvatskog filološkog društva 2008. – Jezični i društveni aspekti identiteta slovačke manjine u našičkoj regiji (dvije radionice):

a. Lingvistički kriteriji utvrđivanja nacionalnog identiteta
Voditeljice: dr. sc.Jana Willer-Gold i Tena Gnjatović
Opis radionice: Predmet istraživanja radionice bila su dva slavenska jezika: slovački i hrvatski, u našičkoj regiji. Predmet je istraživan na dvije razine lingvističke analize: morfo-sintaktičkoj i semantičkoj. Odabirom dvojezičnih govornika za ispitanike u istraživanju htjelo se utvrditi metodom upitnika i intervjua na kojim razinama lingvističke analize i do koje mjere dolazi do interferencije ili preklapanja ta dva jezična sustava, te nadalje pokušati ponuditi odgovore i objašnjenja na temelju dobivenih podataka.

b. Identitet i komunikacija: istraživanje javne komunikacije u višejezičnim zajednicama
Voditelji: Bojan Glavašević i Marina Grubišić
Opis radionice: Radionica se usredotočila na istraživanje komunikacijske efikasnosti i javne komunikacije u našičkoj regiji, u periodu od početka 20. stoljeća do kraja njegove prve polovice. Osim intervjuiranja uzorkovanih grupa, proučavala se relevantna historijska građa u Muzeju grada Našice.