Nastavnici

Dr. sc. Ranko Matasović, redoviti profesor
Katedra za poredbenu lingvistiku
Ured: B004
Telefonski broj: 01/ 4092-047
e-mail adresa: rmatasov@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 11.30 do 12.30


Dr. sc. Marko Tadić, redoviti profesor
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: mtadic@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 10 do 11 sati


Dr. sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B003
Telefonski broj: 01/ 4092-046
e-mail adresa: verdelja@ffzg.hr
Vrijeme primanja:


Dr. sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: iraffael@ffzg.hr
Vrijeme primanja: utorkom od 11 do 12 sati


Dr. sc. Milorad Pupovac, izvanredni profesor u mirovini
Katedra za primijenjenu lingvistiku
e-mail adresa: milorad.pupovac@ffzg.hr


Dr. sc. Mislava Bertoša, redovita profesorica
Katedra za semiologiju
Ured: B005
Telefonski broj: 01/ 4092-048
e-mail adresa: mbertosa@ffzg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 15.30 do 16.30 sati


Dr. sc. Mate Kapović, redoviti profesor
Katedra za poredbenu lingvistiku
Ured: B004
Telefonski broj: 01/ 4092-047
e-mail adresa: mkapovic@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 14.15 do 14.45 te od 18 do 19 sati


Dr. sc. Marin Andrijašević, docent
Katedra za semiologiju
Ured: B003
Telefonski broj: 01/ 4092-046
e-mail adresa: mandrija@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 15.45 do 16.45 sati


Dr. sc. Božo Bekavac, docent
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: bbekavac@ffzg.hr
Vrijeme primanja: četvrtkom od 14 do 15 sati


Dr. sc. Krešimir Šojat, docent
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B323
Telefonski broj: 01/ 4092-063
e-mail adresa: kresimir.sojat@ffzg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 8.30 do 9.30 sati


Dr. sc. Ivana Simeon, viša predavačica
Katedra za primijenjenu lingvistiku
Ured: B302
Telefonski broj: 01/ 4092-142
e-mail adresa: isimeon@ffzg.hr
Vrijeme primanja: utorkom od 9.30 do 10.30 sati


Dr. sc. Daniela Katunar, docentica
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B024
Telefonski broj: 01/ 4092-066
e-mail adresa: dkatunar@ffzg.hr
Vrijeme primanja: prema dogovoru uživo ili na daljinu


Bojan Glavašević, asistent
Katedra za opću lingvistiku

U statusu mirovanja.


Dr. sc. Martina Sekulić Sović, docentica
Katedra za primijenjenu lingvistiku
Ured: B003
Telefonski broj: 01/ 4092-046
e-mail adresa: msekulic@ffzg.hr
Vrijeme primanja: mailom prema dogovoru


Dr. sc. Jurica Polančec, asistent
Katedra za poredbenu lingvistiku
Ured: B004
Telefonski broj: 01/ 4092-047
e-mail adresa: jpolance@ffzg.hr
Vrijeme primanja: srijedom od 11 do 12 sati


Dr. sc. Matea Filko, asistentica
Katedra za algebarsku i računalnu lingvistiku
Ured: B 302
Telefonski broj: 01/ 4092-142
e-mail adresa: matea.filko@ffzg.hr
Vrijeme primanja: prema dogovoru uživo i na daljinu


Dr. sc. Davor Krsnik, asistent  
Katedra za opću lingvistiku
Ured: B005
Telefonski broj: 01/ 4092-048
e-mail adresa: dkrsnik@ffzg.hr
Vrijeme primanja: petkom od 9.30 do 10.30 sati