Diplomski

PRIMJER HODOGRAMA (cjeloviti hodogrami za pojedinačne smjerove diplomskoga studija nalaze se na prikladnim potpoveznicama)

Studenti diplomskog studija lingvistike u nastavku mogu pronaći obrazac za provjeru ispunjenih obaveza na diplomskom studiju lingvistike. U obrascu je za primjer uzet smjer Opća lingvistika. Pri planiranju strukture studija, potrebno je imati na umu da su izborni kolegiji uvjetovani polaganjem obaveznih ili drugih izbornih kolegija.

Studentska je obaveza prikupiti ukupno 60 bodova.

I. 20 bodova iz sva 4 jezgrena predmeta:
LI2301: Znakovi u komunikaciji
LI2302: Mentalni leksikon
LI2303: Analiza diskursa
LI2304: Znakovi u društvu

II. 25 bodova iz 5 izbornih kolegija:
Od pet izbornih predmeta (s ukupno 25 bodova) student najmanje 2, a najviše 3 (10-15 bodova) odabire između predmeta ponuđenih na ostalim smjerovima diplomskog studija lingvistike: od tih predmeta bar jedan mora biti sa smjera primijenjena lingvistika. Preostala 2 ili 3 predmeta (10-15 bodova) odabiru se iz ponude Fakulteta i/ili Sveučilišta, u dogovoru sa studijskim mentorom.

Izborni unutarnji*:

1. sa smjera Primijenjena lingvistika:
(3.)

Izborni vanjski:
(3.)

III. 15 bodova izradom diplomskog rada ili 3* zamjenska predmeta.

(1.)
(2.)
(3.)

*U slučaju studiranja dodatnog smjera na lingvistici, ovdje se navode kolegiji koji su obavezni na drugom smjeru, a koji se ujedno NE podudaraju s obaveznim kolegijima prvoga smjera.