dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, lektorica

KOLEGIJI:

  • Hrvatski za prevoditelje

ŽIVOTOPIS

Tomislava Bošnjak Botica rodila se 27. rujna 1979. u Splitu. Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu diplomirala hrvatski jezik i književnost i francuski jezik i književnost te završila slobodni trogodišnji studij rumunjskoga jezika i književnosti. Od rujna 2004. radi kao znanstvena novakinja, a od travnja 2015. kao znanstvena suradnica na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Surađuje na domaćim i inozemnim projektima: Valencijski rječnik hrvatskih glagola od 2008., Baza hrvatskih glagolskih valencija od 2013., Hrvatsko strukovno nazivlje od 2011. (od 2013. kao jezična redaktorica Strune); CONMUSTERM – Problemi temeljnoga suvremenog hrvatskog glazbenog nazivlja od 2014. (Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu); La complexité linguistique de 6 à 14 ans od 2013. (Université Paris Sorbonne). Sudjelovala je na mnogim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i radionicama, a samostalno ili u suautorstvu objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prikaza. Zanima se za razna područja hrvatskoga jezika (osobito odnos morfologije i semantike), hrvatsko-romanske jezične usporedbe (francuski, rumunjski), dijalektološke i onomastičke teme te usvajanje jezika. Od akademske 2009./2010. godine predaje na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Članica je istraživačke skupine EA 4509 Sens Textes Informatique Histoire Sveučilišta Paris Sorbonne. U nekoliko je navrata surađivala s institucijama Europske unije u ocjenjivanju prijevoda i poznavanja hrvatskoga jezika potencijalnih službenih prevoditelja. Sudjeluje u jezičnim emisijama Hrvatskoga radija i Hrvatskoga katoličkoga radija. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku i Cellule de recherche en linguistique.

BIBLIOGRAFIJA

2015. Pojmovnik kamenoga doba (I. Karavanić, N. Vukosavljević, R. Šošić Klindžić, T. Težak-Gregl, J. Halamić, T. Bošnjak Botica i B. Nahod). FF press – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
2015. Semantička razdioba glagola u Bazi hrvatskih glagolskih valencija (s I. Brač). Fluminensia 27/1. 105–121.
2015. Morphosemantic features of the third verb type (jeti verbs) in Croatian (s I. Oraić Rabušić). Online Proceedings of the 9th Mediterranean morphology meeting. Ur. Audring i dr. University of Leiden – University of Patras – University of Bologna – University of Zagreb. 12–21.
2013. Opća načela podjela na glagolske vrste u hrvatskome u perspektivi drugih bliskih jezika. Lahor 15. 63–90.
2012. Un phénomène complexe d’acquisition en langue maternelle : le cas des relatives dans une perspective translinguistique (s C. Martinot, S. Gerolimich i E. Tutunjiu). La complexité en langue et son acquisition. Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. 169–212.
2012. Neke mogućnosti prilagodbe francuskoga jezikoslovnoga nazivlja hrvatskomu jeziku. Suvremena lingvistika 38, 2. 223–225.
2012. Prosjaci i sinovi – ilustracija tvorbe i obilježja antroponima u Imotskoj krajini. Folia onomastica croatica 21. 1–16.
2010. Un phenomene complexe d’acquisition en langue maternelle: le cas des relatives en croate (s J. Kuvač-Kraljević). La complexité en langue et son acquisition / Paprocka-Piotrowska, U.; Martinot, C. ; Gerolimich, S. (ur.). CRL – IFR – KUL. Paris – Lublin. 59–63.
2009. Predication principale vs seconde à l’épreuve des faits d’acquisition (s C. Martinot, J. Kuvač Kraljević i L. Chur). Prédicats, prédication et structures prédicatives. Ur. Ibrahim, Amr Helmy. Cellule de recherche en linguistique. Paris. 50–81.
2008. Sklonidba muških dvosložnih imena i naglasna dvojnost (sa Z. Jelaskom). Jezik 55/4 i 55/5. 143–150, 170–181.
2007. Upotreba frazema i dob govornika Lovreća. Slavenska frazeologija i pragmatika. Ur. Fink Arsovski, Željka; Hrnjak, Anita. Knjigra. Zagreb. 51–56.
2007. Frazemi u govoru Lovreća kojima se izriču osobine. Lovrećki libar 9. 191–200.
2007. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi (s I. Olujić). Rasprave IHJJ 33. 305–324.
2006. Rod imenica na -a za osobe muškoga spola (s M. Gulešić-Machata). Lahor 4. 170–189.
2006. Vokalizam i akcentuacija govora Lovreća (s M. Menac-Mihalić). Rasprave IHJJ 32. 25–41.
2005. Gramatička i semantička kolebljivost dvosložnih imenica sa sufiksom ež. Rasprave IHJJ 31. 1–18.
2005. Nazivi za boje i njihovo značenjsko podrijetlo u hrvatskome jeziku u usporedbi s francuskim i engleskim (sa Z. Jelaskom i M. Balent). Zbornik HDPL-a Semantika prirodnoga jezika i metajezik semantike. Ur. Granić, Jagoda. Zagreb – Split. 357–366.
2004. Hrvatski i rumunjski frazemi za izricanje osobina (s C. Căpăţînă). Riječ 10. 22–27.
2004. Frazemi u lovrećkome govoru kojima se opisuje izgled. Lovrećki libar 6. 123–132.