dr. sc. Daliborka Sarić, viša lektorica

KOLEGIJI

  • Portugalski jezik 1
  • Portugalski jezik 2
  • Portugalski jezik 3
  • Portugalski jezik 4
  • Portugalski jezik 5
  • Portugalski jezik 6

ŽIVOTOPIS

Daliborka Sarić rođena je 28.06.1979. u Zagrebu. Diplomirala je 2005. godine hispanistiku i opću lingvistiku, završila slobodni studij luzitanistike te doktorirala 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za romanistiku zaposlena je od 2006. kao lektor za portugalski jezik, a od 2010. kao viši lektor. Više je puta stipendirana od stranih institucija, ponajviše od Instituta Camões u svrhu stručnog usavršavanja i istraživačkog rada na portugalskim obrazovnim i znanstvenim institucijama (npr. 2003/04. godišnja stipendija na Filozofskom fakultetu Klasičnog sveučilišta u Lisabonu, 2009/10. semestralna istraživačka stipendija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Portu). Od 2009. član je Zavoda za lingvistiku Sveučilišta u Portu, u kojem sudjeluje u radu Grupe za semantiku pod vodstvom Fátime Oliveire.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

Starčević, A., Kapović M. i Sarić, D. (2019) “Jeziku je svejedno”, Zagreb: Sandorf.

Znanstveni radovi

1. Starčević, Anđel ; Kapović, Mate ; Sarić, Daliborka Prescriptivism in Croatia. // The Routledge Handbook of Linguistic Prescriptivism/ Beal, Joan C. ; Lukač, Morana & Straaijer, Robin (ur.) London‒New York: Routledge 2023. str.386 – 404.
2. Sarić, D, Bojić, M. (2022), Reforma portugalskog pravopisa, Strani jezici 51, 55-75.
3. Sarić, D. (2022), Aspeto verbal em croata e português – à procura da gramática interlinguística, Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto (Volume especial de Homenagem à Professora Fátima Oliveira), Vol 1., 341-362.
4. Oliveira, F., Silva, F., Sarić, D., Lanović, N. (2021), Pretérito Imperfeito e Pretérito Perfeito do Indicativo: alguns contextos de uso problemáticos para estudantes croatas de português, SRAZ, LXVI, 93-102.
5. Sarić, D. (2018.) „Kulminirane aktivnosti u portugalskom i hrvatskom“ u Ljubičić , M., (ur.)Lanović, N. (ur.)Musulin, M. (ur.)Radosavljević, P. (ur.)Sanja Šoštarić (ur.) Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. Rođendanu, Zagreb: FF press [i. e.] Filozofski fakultet.
6. Sarić (2016) „Teličnost u hrvatskom“, Filologija 65, str. 131-147.
7. Kapović, A. Starčević & D.Sarić (2016) „O preskripciji i preskriptivizmu u Hrvatskoj“ u: Kryzan-Stanojević, Barbara (ed.) Jezična politika između norme i jezičnog liberalizma. Zagreb: Srednja Europa, str. 45-67.
8. Ž.FinkArsovski (2016) Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema (u suautorstvu s E. LeCalvéIvičević, D. Sarić, S. Soares, I. Lončar, C. RoucoChao, S. Malinar, L. Zergollern-Miletić, R. Lučićem, A. Bierichom, B. Barčot, Z. Novoselcem i C. Bredenkamp), Knjigra, Zagreb,
9. Sarić& N. Lanović (2014) „Adjetivoscomsufixosdiminutivos em português e seusequivalents em croata“,RevistaPortuguesa de Humanidades – EstudosLinguísticos 18-1, str. 115-126.
10. Sarić, D.(2014) “Aspekt u portugalskom i hrvatskom: primjer procesa i kulminiranih procesa”, doktorska disertacija, Filozofski fakultet u Zagrebu.
11. Sarić, D. & Grković, D. (2013) „Perfekt u španjolskom i portugalskom“, Strani jezici 42, 1-2, str. 117-129.
12. Sarić, D. & Varga, D. (2012) „Diminutivo em português“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LVII, str. 159-167.
13. D. Sarić & S. Soares (2010) „ReFormulação de Programas de Tradução: relato de uma experiência de team teaching na gestão de Exercícios de Tradução Português-Croata-Português, na Faculdade de Letras da Universidade de Zagreb“, II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, (eds.) Mª João Marçalo & Mª Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, Mª do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana, Universidade de Évora.
14. D. Sarić (2010) „Perfekt(i) u portugalskom“, Hieronymus 2/1, str. 25-33.
15. D. Sarić (2006) „Deminutiv u portugalskom“, Strani jezici 2, str. 109-116.
16. D. Sarić (2005) „Kreolska obilježja nestandardnih varijeteta brazilskog portugalskog”,
Suvremena lingvistika 59-60, str.103-125.

Izlaganja na znanstvenim skupovima

1. Formulação de Programas de Tradução: relato de uma experiência de team teaching na gestão de Exercícios de Tradução Português-Croata-Português, na Faculdade de Letras da Universidade de Zagrebna međunarodnom znanstvenom skupu II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa – SIMELP, Évora, Portugal, 6.-11. listopada 2009.

2. Sarić, D. i Lanović, N., CroatianEquivalentsofthePortugueseDiminutiveAdjectives, na međunarodnom znanstvenom skupu 46th InternationalAnnual Meeting oftheSocietasLinguisticaEuropaea, Split 2013.

3. Starčević, A., Kapović M. i Sarić, D., Ukoliko nisam siguran, utoliko pogledam u jezični savjetnik“: ideologija, pseudoanalize i hipernormiranje u podučavanju hrvatskoga, na Petom međunarodnom znanstvenom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS), Zagreb 2014.

4. Starčević, A., Kapović M. i Sarić, D., Ideologija standardnog jezika i razbuktali preskriptivizam: jezični savjetnici kao zbirke neznanstvenih analiza i proizvoljnih zabrana, na međunarodnom znanstvenom skupu Word AcrossCultures – 5th InternationalConferenceOrganisedbythe Institute ofForeignLanguages, UniversityofMontenegro, andtheMontenegrinSocietyof Applied Linguistics, Podgorica 2014.

5. Starčević, A., Kapović M. i Sarić, D., Croatscan’t speakCroatian: DominantlanguageideologiesinCroatianusageguidesandmedia, na međunarodnom znanstvenom skupuCommunicationinthe “CountryofBabel”: LanguageIdeologicalDebates on ContactVarieties, Bern 2015.

6. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Bilić Meštrić, Klara; Sarić, Daliborka; Udier, Sanda
Lucija, Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse
Approach // Research School “Language contact within systems andspeakers”, Potsdam,
Njemačka, 2018. str. 42-42

7. Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Sarić, Daliborka, The one and only: prescriptivism and
mono-ideologies of language // Language Policy Forum 2019/Language Policy: Lenses,
Layers, Entry Points, Edinburgh, Škotska, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2019.
Starčević, Anđel; Kapović, Mate; Bilić Meštrić, Klara; Sarić, Daliborka; Udier, Sanda
Lucija, Language Planning and Implementation in Croatia: A Critical Discourse
Approach // Language Policy and Language Planning: education, languages and
migrations, Siena, Italija, 2018.

8. Fátima Oliveira, Fátima Silva, Daliborka Sarić, Nina Lanović, 100 godina zagrebačke
romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, Pretérito Imperfeito e Pretérito Perfeito do
Indicativo – contextos de uso problemáticos para estudantes croatas de português,
15.-17. studenog 2019. godine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Prevoditeljski rad

1. Travirka, A. (2011), Dubrovnik e seus arredores, Forum, Zadar /prijevod s hrvatskog na portugalski D.Sarić&Danislav Jeraj.
2. Canen, A. G. & Canen A. (2011), Multikulturalne organizacije: logistika u globalnim korporacijama, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb /prijevod s portugalskog na hrvatski D. Sarić & S. Živanović/.
3. Predstava Pentagrama de Zagreb (Zagrebački pentagram), ZKM / prijevod s hrvatskog na španjolski D. Sarić & T. Shoda Millar, izvedba na međunarodnom festivalu Festival Internacional de las Artes u Kostarikanskom nacionalnom kazalištu, 2010.
4. Tavares, G. M. (2009), Jeruzalem, Sysprint, Zagreb /prijevod s portugalskog na hrvatski D. Sarić/.
5. Travirka, A. (2008) Dubrovnik: História, Cultura, Património Artístico, Forum, Zadar /prijevod s hrvatskog na portugalski D. Sarić & D. Jeraj/.
6. Travirka, A. (2008) Trogir: História, Cultura, Património Artístico, Forum, Zadar /prijevod s hrvatskog na portugalski D. Sarić & D. Jeraj/.
7. Travirka, A. (2008) Split: Livro de Ouro, Forum, Zadar /prijevod s hrvatskog na portugalski D. Sarić & D. Jeraj/.
8. Tanodi de Chiapero, B. M. (2007) „Prilog biografiji i bibliografija radova / Aurelio (Zlatko) Tanodi“, Arhivski Vjesnik, god.L /prijevod sa španjolskog na hrvatski D. Sarić/.