Dr. sc. Majda Bojić, docentica

KOLEGIJI:

  • Portugalska kultura i civilizacija 1
  • Portugalska kultura i civilizacija 2
  • Kultura i civilizacija luzofonske Afrike
  • Brazilska književnost
  • Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza
  • Kultura i civilizacija Brazila 2

ŽIVOTOPIS

Majda Bojić rođena je u Celju (Republika Slovenija). Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu – maturirala je 1996. u XIII. matematičkoj gimnaziji. Godine 2003. završila je studij francuskog jezika i književnosti i komparativne književnosti te upisala poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. završila je slobodni studij luzitanistike. Godine 2003., kao stipendistica Instituta Camões, provela je mjesec dana na Sveučilištu u Coimbri u svrhu usavršavanja jezika. Kao stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, provela je ljetni semestar 2007/2008. godine u Brazilu zbog rada na doktorskoj disertaciji. Ondje je asistirala u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta države Paraná (UFPR, Curitiba).

Doktorirala je 19. lipnja 2013. na Filozofskom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu s naslovom disertacije Sjećanje i identitet u djelu Miltona Hatouma i stekla titulu doktorice znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika. Disertacija je izrađena pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Talana i prof. dr. sc. Paula Soethea.

BIBLIOGRAFIJA

Objavljeni radovi

1. Majda Bojić. “Crítica da dimensão política da representação no romance pós-moderno e sua cumplicidade”. 2008.
Tessituras, Interações, Convergências. Anais do XI Congresso Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada\
Sandra Nitrini et al. (eds.) São Paulo: ABRALIC, ISBN 978-85-98402-06-02.

2. Majda Bojić. “Memória como princípio da estruturação narrativa no romance Relato de um certo Oriente de Milton Hatoum”. 2014. Studia romanica et anglica zagrabiensia. LIX. ISSN 0039-3339.

3. Majda Bojić. “Insubmissão criativa – uma leitura do livro A escola de Domingas Samy”. 2015. Revista de Estudos Literários. N. 5. Centro de Literatura Portuguesa (CLP), Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. ISSN 2182-1526.

4. Nina Lanović, Majda Bojić. “Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja”. Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primjenjenu lingvistiku. Kristina Cergol Kovačević, Sanda Lucija Udier (eds.). 2016. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL. ISBN 978-953-7963-43-9.

5. Majda Bojić. “Memória cultural e identidade em Milton Hatoum”. Studia romanica et anglica zagrabiensia. 2015. LX. ISSN 0039-3339

6. Majda Bojić. “A representação literária da memória: uma análise dos romances de Milton Hatoum”. 2015. Lusorama: Zeitschrift für Lusitanistik. Nr. 103-104 (November 2015) ISSN 0931-9484

7. Majda Bojić. “Milton Hatoum, intertextualidade e memória da literatura”. 2016. Verba Hispanica. Vol 24, No 1. ISSN 0353-9660

8. Majda Bojić, “Figurações do espaço em O Padre, o Mar e o faroleiro, de Ondjaki”. Studia romanica et anglica zagrabiensia. LXI (2016). Str. 149-160. ISSN 0039-3339

9. Majda Bojić, “From effet de réel to effet de mémoire: a study of the concepts”, Philologica Jassyensia XIII (2017), 1 (25). ISSN 1841-5377

Kongresi i naslovi izlaganja

  1. Majda Bojić, “Crítica da dimensão política da representação no romance pós-moderno e sua cumplicidade”, XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interações, Convergências, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP, Brazil, 13.-17. srpanj 2008.

2. Majda Bojić, “Fictions of Memory: Cultural Memory Studies and Literature” International Conference on Re-Thinking Humanities and Social Sciences, Zadar, Hrvatska, 06.-09. rujan 2012.

3. Majda Bojić, “Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja”, Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja – 29. Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Zadar, Hrvatska, 24.-26. travanj 2015.

4. Majda Bojić, “A crítica social e as representações negativas nas obras de Gil Vicente e Marin Držić”, 9. Conferência Internacional da Série: Culturas Ibéricas e Eslavas em Contacto e Comparação Repensar o Negativo, Lisabon, Portugal, 19-21 svibanj 2015.

5. Majda Bojić, “Insubmissão criativa – uma leitura do livro A escola de Domingas Samy”, Colóquio “Sexualidades e Género nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa: Investigações preliminares e alguns resultados”, Centro de Literatura Portuguesa/FCT, Coimbra, Portugal, 27 studeni 2015.

6. Majda Bojić, “Figurações do espaço em O Padre, o Mar e o faroleiro, de Ondjaki e Teoria geral do esquecimento, de José Eduardo Agualusa”, V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 29 de rujan-1 listopad 2016.

Recenzije 

1. Pisanje u sjeni smrti, «Književna smotra» Broj 145, 2007. (recenzija knjige Maske sudbine , autorica: Florbela Espanca, prev. Nikica Talan, Disput, Zagreb, 2007.)

2. Prepoznavanje krajolika, «Vijenac» Broj 292, 15. svibnja 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Lica, autor: Rui Nunes, prev. Tanja Tarbuk, Meandar, Zagreb, 2004.)

3. Zemlja pjesnika, «Vijenac» Broj 286, 17. veljače 2005. ISSN 1330-2787 (recenzija knjige Povijest portugalske književnosti, autor: Nikica Talan, Školska knjiga, Zagreb, 2004.)