Dr. sc. Nina Lanović, docentica

KOLEGIJI:

  • Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
  • Portugalska leksikologija i semantika
  • Europski, brazilski i afrički portugalski
  • Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
  • Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

ŽIVOTOPIS 

Nina Lanović je rođena 18. studenog 1967. u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine, stekavši zvanje profesora španjolskog jezika i književnosti te komparativne književnosti; 1992. godine završava i slobodni studij portugalskog jezika i književnosti. Magistrirala je 2002. godine, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje (magistarski rad: Lingvističko-stilistička analiza na primjeru poezije Jorge de Sene). Akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane romanistike stječe 2012. godine, također na Sveučilištu u Zagrebu (disertacija: Koncept mora u portugalskoj frazeologiji).

Od 1994. do 1997. godine boravi u Lisabonu, na radu u Veleposlanstvu RH u Portugalu. Od 1997. je u suradničkom zvanju asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, zaposlena na Odsjeku za romanistiku (Katedra za luzitanistiku) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; od 2012. g. obavlja poslove višeg asistenta. Godine 2013. je odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filologije (na osobni zahtjev) izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Godine 2014., odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz potvrdu Vijeća društveno-humanističkog područja, izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i književnost Odsjeka za romanistiku. U isto zvanje je ponovno izabrana odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta 2019. godine.

Usavršavala se pri znanstvenim institucijama u Portugalu te izlagala na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Portugal, Španjolska, Italija). Aktivno se bavi književnim i stručnim prevođenjem s portugalskog i španjolskog jezika. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Europskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea).

BIBLIOGRAFIJA 

Znanstveni članci

(1) Lanović, N. Prijedlog lingvističkog pristupa stilističkoj analizi književnog (pjesničkog) teksta. // Suvremena lingvistika. 1-2/27, 51-52 (2001), str. 123-141. ISSN 0586-0296 (izvorni znanstveni članak)

(2) Lanović, N. Semantostilističke osobitosti novinskog izraza na primjeru portugalskog pisanog novinarstva. // Jezik i mediji : Jedan jezik: više svjetova / ur. Jagoda Granić. Zagreb-Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2006. Str. 415-424. ISBN 9539639182 (izvorni znanstveni članak)

(3) Lanović, N. Como se pesca noutros mares? Domínio conceptual de pesca nas unidades fraseológicas portuguesas e croatas. // Língua portuguesa : ultrapassar fronteiras, juntar culturas / ur. M. João Marçalo, M. Célia Lima-Hernandes, Elisa Esteves, M. do Céu Fonseca, Olga Gonçalves, Ana Luísa Vilela, Ana Alexandra Silva. Évora : Universidade de Évora, 2010. Str. 16-38. ISBN 978-972-99292-4-3 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(4) Lanović, N.; Nigoević, M. Espressioni parafrastiche a confronto : esempi italiani, spagnoli e portoghesi. // La penisola iberica e l’Italia : rapporti storico-culturali, linguistici e letterari. Atti del XVIII Congresso dell’A.I.P.I., Oviedo, 3-6 settembre 2008, Civiltà Italiana, Nuova serie 6 / ur. M. Bastiaensen, A. Bianchi, P. De Marchi, F. Musarra, L. Trapassi, I. Vedder, C. Salvadori Lonergan, B. Van der Bossche. Firenze : Franco Cesati Editore, 2010. Str. 53-64. ISBN 978-88-7767-414-3 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(5) Lanović, N.; Nigoević, M. Equivalentes funcionais de então no italiano : uma contribuição para o estudo dos marcadores discursivos. // Studia romanica et anglica zagrabiensia. LVI (2011), str. 15-43. ISSN 0039-3339 (izvorni znanstveni članak)

(6) Lanović, N.; Nigoević, M. Da che parte soffia il vento? I venti nei proverbi italiani, spagnoli, portoghesi e croati. // Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane. Atti del XIX Congresso dell’A.I.P.I., Cagliari, agosto 2010, Civiltà Italiana, Nuova serie 6 / ur. M. Bastiaensen, A. Bianchi, P. De Marchi, F. Musarra, L. Trapassi, I. Vedder, C. Salvadori Lonergan, B. Van der Bossche. Firenze : Franco Cesati Editore, 2012. Str. 27-38. ISBN 978-88-88-7667-439-6 (članak u međunarodnom zborniku radova)

(7) Lanović, N.; Sarić, D. Adjetivos com sufixos diminutivos em português e seus equivalentes em croata. // Revista Portuguesa de Humanidades – Estudos Linguísticos. 18-1 (2014). Str. 115-126. ISSN 0874-0321 (izvorni znanstveni članak)

(8) Lanović, N.; Varga, D. Conceito de mar na fraseologia portuguesa: a Metáfora de viagem marítima. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LX (2015). Str. 3-37. ISSN 0039-3339 (izvorni znanstveni članak)

(9) Lanović, N.; Bojić, M. Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja. // Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja – Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / ur. Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević. Zagreb: HDPL, Srednja Europa, 2016. Str. 63-76. ISBN 978-953-7963-43-9 (izvorni znanstveni članak)

(10) Lanović, N.; Gilja, M. Oblici oslovljavanja u portugalskom. // Strani jezici: časopis za primijenjenu lingvistiku. 47 (2018). Str. 159-174. ISSN 0351-0840 (tisak), 2459-671X (online) (pregledni rad)

(11) Lanović, N. Konceptualizacija mora kao prirodne sile u portugalskoj frazeologiji. // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / ur. Nina Lanović, Maslina Ljubičić, Maša Musulin, Petar Radosavljević, Sanja Šoštarić. Zagreb: FF press, 2018. Str. 317-339. ISBN 978-953-175-711-9 (izvorni znanstveni članak)

(12) Lanović, N. O mar como um Outro Espaço nas fraseologias portuguesa e croata. // E-Letras com Vida – Revista de Humanidades e Artes. 3 (2019). Str. 121-135. ISSN 2184-4097

(13) Lanović, N. The NATURAL FORCE domain in Portuguese phraseology. // Studii şi cercetări lingvistice. 2-LXX-2019 (2019). Str. 207-217. ISSN 0039-405X

Urednička knjiga

(1) Poglavlja iz romanske filologije : u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu. // ur. Nina Lanović, Maslina Ljubičić, Maša Musulin, Petar Radosavljević, Sanja Šoštarić. Zagreb: FF press, 2018. ISBN 978-953-175-711-9. (urednička knjiga)

Književni prijevodi

(1) Coelho, P. Na obalu rijeke Piedre sjela sam i plakala. Zagreb : V.B.Z., 1997.

(2) Coelho, P. Peta gora. Zagreb : V.B.Z., 1998.

(3) Saramago, J. Ogled o sljepoći. Zagreb : Sysprint, 1999.

(4) Coelho, P. Veronika je odlučila umrijeti. Zagreb : V.B.Z., 1999.

(5) Coelho, P. Priručnik za ratnika svjetlosti. Zagreb : V.B.Z., 2000.

(6) Coelho, P. Demon i gospođica Prym. Zagreb : V.B.Z., 2001.

(7) Saramago, J. Sva imena. Rijeka : Otokar Keršovani, 2002.

(8) Márquez, G. García. Dvanaest hodočasnika : dvanaest priča lutalica. Zagreb : V.B.Z., 2003.

(9) Márquez, G. García. Pustolovina Miguela Littína. Zagreb : V.B.Z., 2004.

(10) Márquez, G. García. Sto godina samoće. Zagreb : V.B.Z., 2006.

(11) Soares, Jô. Čovjek koji je ubio Getúlija Vargasa. Zagreb: Naklada Ljevak, 2014.

Izlaganja na skupovima

(1) Semantostilističke osobitosti novinskog izraza na primjeru portugalskog pisanog novinarstva, na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Jezik i mediji – Jedan jezik : više svjetova, 19. znanstveni skup HDPL-a, Split, Hrvatska, 19.-21. svibnja 2005.

(2) Što vide Portugalci kad „gledaju brodove“?, na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Jezik i identiteti, 20. znanstveni skup HDPL-a, Split, Hrvatska, 25.-27. svibnja 2006.

(3) Espressioni parafrastiche a confronto : esempi italiani, spagnoli e portoghesi (u suautorstvu s M. Nigoević), na međunarodnom znanstvenom skupu La penisola iberica e l’Italia : rapporti storico-culturali, linguistici e letterari, XVIII Congresso Internazionale dell’A.I.P.I., Oviedo, Španjolska, 3.-6. rujna 2008.

(4) Como se pesca noutros mares? Domínio conceptual de pesca nas unidades fraseológicas portuguesas e croatas, na međunarodnom znanstvenom skupu II Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa – SIMELP, Évora, Portugal, 6.-11. listopada 2009.

(5) Da che parte soffia il vento? I venti nei proverbi italiani, spagnoli, portoghesi e croati (u suautorstvu s M. Nigoević), na međunarodnom znanstvenom skupu Insularità e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiane, XIX Congresso Internazionale dell’A.I.P.I., Cagliari, Italija, 25.-28. kolovoza 2010.

(6) Equivalentes funcionais de então no italiano (u suautorstvu s M. Nigoević), na međunarodnom znanstvenom skupu 2. Conferência Internacional sobre Gramática e Texto – GRATO, Lisabon, Portugal, 9.-10. rujna 2011.

(7) Croatian Equivalents of the Portuguese Diminutive Adjectives (u suautorstvu s D. Sarić), na međunarodnom znanstvenom skupu 46th International Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2013), Split, Hrvatska, 18.-21. rujna 2013.

 

(8) Jezik kao sredstvo otpora u književnostima luzofonih afričkih zemalja (u suatorstvu s M. Bojić), na XXIX. međunarodnom znanstvenom skupu HDPL-a Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zadar, Hrvatska, 24.-26. travnja 2015.

(9) O mar como um Outro Espaço nas fraseologias portuguesa e croata, na međunarodnom znanstvenom skupu 9th International Conference from the series Iberian and Slavonic Cultures in Contact and Comparison Rethinking Negativity, Lisabon, Portugal, 19.-21. svibnja 2015.

(10) Qual a abordagem „mais adequada“ para a análise da estrutura semântica das expressões idiomáticas? – umas reflexões metodológicas, na međunarodnom znanstvenom skupu V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Zagreb, Hrvatska, 29. rujna do 1. listopada 2016.

(11) The Natural Force domain in Portuguese phraseology, na međunarodnom znanstvenom skupu International Symposium of Linguistics, 7th Edition, Bukurešt, Rumunjska, 18.-19. svibnja 2018.

(12) Modos de expressão do valor genérico nos provérbios portugueses e croatas, na međunarodnom znanstvenom skupu 6.as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e de Leste, Krakov, Poljska, 20.-22. rujna 2018.