dr. sc. Castilia Manea-Grgin, naslovna izvanredna profesorica

Soba: F-320

Tel.: 01/4092342

Mail: castilia.grgin@pilar.hr

Konzultacije: po dogovoru

Predmeti:

Uvod u rumunjsku civilizaciju

Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

 

Životopis:

Castilia Manea-Grgin rođena je 8. 12. 1969. u Bukureštu, Rumunjska, gdje je 1988. završila srednju školu te nakon toga Fakultet za povijest 1993. godine. U međuvremenu, 1991. godine, dobila je jednomjesečnu stipendiju francuske države za arheološko istraživanje u Autunu (Burgundija). U akademskoj godini 1993./1994. pohađala je magistarski studij Odsjeka za srednjovjekovne studije (Medieval Studies Department) Srednjoeuropskog sveučilišta  (Central European University – CEU) u Budimpešti (Mađarska). Ondje je 1994. godine dobila titulu MA, koja joj je, prema međunarodnim akreditacijama CEU-a, priznata 1995. od Sveučilišta države New York (University of the State of New York).
Od 1. ožujka 1998. radi na Institutu “Ivo Pilar” u Zagrebu. Doktorirala je u veljači 2004. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u ožujku 2006. izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika. U akademskoj godini 2007./2008. bila je vanjska suradnica Odjela za povijest Hrvatskih studija, a od akademske godine 2008./2009. ostvaruje vanjsku suradnju s Odsjekom za romanistiku (odnosno sa Studijem rumunjskog jezika i književnosti) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U rujnu 2011.  postala je naslovna docentica na istom Odsjeku.
Do sada je objavila deset izvornih znanstvenih, jedan pregledni znanstveni i dva stručna rada, uglavnom u časopisima A1 ili međunarodnim publikacijama, te 101 natuknicu u “Hrvatskoj enciklopediji”. Kao autorica je prezentirala ukupno dvanaest radova na znanstvenim skupovima, od toga devet na međunarodnim skupovima, uglavnom u inozemstvu. Članica je nekoliko hrvatskih društava za povijest te od 2005. prva predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora AIESEE-a (Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen).

Radovi:

“Prilog poznavanju hrvatsko-rumunjskih veza u prvoj polovici 16. stoljeća”, Historijski zbornik, god. LI, 1998., str. 17-44 (A 1).

“Prilog poznavanju vjerske povijesti karaševskih Hrvata u ranom novom vijeku”, Povijesni prilozi, god. 23., br. 27, 2004., str. 57-70 (A 1).

“Biskup Nikola Modruški o vlaškom knezu Vladu III. Drakuli-Ţepeşu te o podrijetlu i jeziku Rumunja”, Povijesni prilozi, god. 24., br. 28, 2005., str. 107-133 (A 1).

“Proces opismenjavanja i nastanak lokalne inteligencije kod karaševskih Hrvata u 18. stoljeću”, Društvena istraživanja, god. 14, br. 45 (78-79), 2005., str. 663-689
(A 1).

“Neobičan knez na moldavskom prijestolju: Hrvat Gašpar Graziani (1619-1620) “, Povijesni prilozi, god. 25., br. 29, 2006., str. 51-77 (A 1).

“Between History and Politics: The Romanian Historian and Revolutionist Nicolae Bălcescu (1819-1852) and his Unidentified Grave in Palermo”, La Sicilia, il Mediterraneo, i Balcani: storia culture lingue popoli. Atti delle(…) Matteo Mandal (ur.)  Palermo: A.C. Mirror, 2007., str. 53-64.

“Romanian Nicolae Bălcescu’s Proposals of (Con)federations in East Central Europe (1848-1851)”, Revue de l’AIESEE, 35-39 (2009.), str. 297-325.

“Les monuments aux tetes couronnées et aux hommes politiques roumains – Bucarest, du communisme au postcommuniste: sémiotique des idéologies dominantes dans le paysage urbain”, D. Barić et al. (ur.), Mémoire et histoire en Eur. centrale et orientale, Presses universitaires de Rennes, 2010., 117-127

“Zagrebački biskup Nicolaus Olahus, Nikola Olah ili Nicolae Valahul (Românul), 1543.-1548.”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, knjiga 42/2010., str. 231-267 (A 1).

“Le <parfait marchand> de Benedikt Kotrulj (Benedetto Cotrugli) au XVe siecle d’un point de vue éthico-religieux, et son équivalent dans la vrai vie de Giacomo Badoer”, Actes du Xe Congres de l’AIESEE – L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Paris, 2011, 387-399.

“The Lost Origin Tradition: A Case Study of the Karaševci from Banat (Romania)”, Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe, Cz. Robotycki (ur.), Kraków, 2003., str. 75-80.

5 natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, sv. 1, Zagreb 1999:
– Antanta, Mala, str. 268; Antonescu, Ion, str. 292; Averescu, Alexandru, str. 497; Bălcescu, Nicolae, str. 568; Banat, str. 590.

96 natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, sv. 8-11, Zagreb, 2006.-2009.

“Karaševski Hrvati u prošlosti i danas”, Hrvatska revija, god. IV (2004.), br. 2, str. 98-105.

“Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj”, Hrvatska revija, god. VIII (2008.), br. 4, str. 16-22.