dr. sc. Sandra Požar, viši znan. sur.

Soba: F-327

Tel.: 01/4092-316

Mail: sudec@stin.hr

Konzultacije: po dogovoru

Predmeti:

Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

Životopis:

dr. sc. Sandra Požar (r. Sudec), viši znanstveni suradnik
Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 1979.

Područja istraživanja

hrvatski crkvenoslavenski jezik, povijest hrvatskoga jezika, hrvatsko glagoljaštvo, morfologija i morfosintaksa, tvorba riječi, slavensko-rumunjski jezični kontakti

Obrazovanje

 • 2010. doktor humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, Sveučilište u Zagrebu
 • 2003. profesor hrvatskoga jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1997. opća gimnazija

Stručno usavršavanje

 • 2022. Međunarodna zimska škola Digitizing the Materiality of the Premodern Book, Zentrum für Informationsmodellierung i Sveučilišna knjižnica, Sveučilište u Grazu, Graz
 • 2019. radionica digitalne humanistike „Digitalni resursi za slavističko-bizantološke studije“ u organizaciji međunarodnog centra ReIReS (Research Infrastructure for Religious Studies), Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Sofija
 • 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture (Meždunaroden leten seminar po blgarski ezik i kultura), Velikotrnovsko sveučilište »Sv. Ćiril i Metod«, Veliko Trnovo
 • 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju
 • 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi
 • 1999. – 2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu

Zaposlenja

 • 2023. – danas: Staroslavenski institut, viši znanstveni suradnik
 • od ak. god. 2015./2016. Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, vanjski suradnik
 • ak. god. 2011./12. Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu, vanjski suradnik
 • od 2011. Staroslavenski institut, znanstveni suradnik
 • 2010.–2011. Staroslavenski institut, znanstveni novak, viši asistent
 • 2004.–2010. Staroslavenski institut, znanstveni novak, asistent

Znanstveni projekti

 • 2024. – danas: Istraživanje glagoljskih liturgijskih tekstova. Hrvatskoglagoljski misali 14. stoljeća (Staroslavenski institut)
 • 2024. – danas: Izrada digitalne baze pridjevske tvorbene morfologije (Staroslavenski institut, voditeljica)
 • 2024. – danas: Istraživanja jezika i pisma glagoljskih neliturgijskih tekstova (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2022. – danas: Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 2020. – 2024. Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka (Hrvatska zaklada za znanost; voditelj)
 • 2014. – 2024. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; istraživač)
 • 2004. – 2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika, Staroslavenski institut (Ministarstvo znanosti i tehnologije; istraživač)

 Uredništva

 • od 2018. članica uredničkog odbora časopisa Zbornik Lovranšćine (Katedra Čakavskog sabora Lovran)
 • od 2011. članica uredništva časopisa Slovo (Staroslavenski institut); suurednica broja 66 (2016) i 67 (2017)

Sudjelovanje u organizaciji znanstvenih skupova

 • 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.)

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima u posljednjih pet godina

 • Požar, Sandra, Odnos jezične i tekstovne starine u hrvatskoglagoljskim misalima i brevijarima, Romanian Slavic Studies and the Dialogue of Cultures – 2023, Bukurešt, Rumunjska, studeni 2023.
 • Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar; Požar, Sandra, Kajkavski na granici – utjecaj rumunjskoga na govor iz Keče, Međunarodni znanstveni skup „Granice – iscrtavanje, brisanje i prekoračenje“, Zagreb, listopad 2023.
 • Požar, Sandra, “The Novak Code“. Interdisciplinary Approach to the Croatian Glagolitic Missal: Example of the Missal of Count Novak, 3rd DARIAH-HR International Conference Heritage Matters: Fostering Collaborative Infrastructure, Zagreb, listopad 2023.
 • Požar, Sandra, Izrazne i sadržajne osobitosti imenskih složenica u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti Vatroslava Jagića, Varaždin, rujan 2023.
 • Požar, Sandra, Pridjevska morfologija na granici fleksije i derivacije: slučaj crkvenoslavenskoga, Riječki filološki dani 13, Rijeka, studeni 2022.
 • Kuhar, Kristijan; Požar, Sandra, Podjela hrvatskoglagoljskih misala u svjetlu primjene statističkih postupaka, Glagoljaštvo – baština, tradicija, inovacija, Međunarodni znanstveni skup u povodu obilježavanja 120 godina od utemeljenja Staroslavenske akademije u Krku i 70 godina od utemeljenja Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, Krk, listopad 2022.
 • Radosavljević, Petar; Ivana Olujić; Sandra Požar, Govori li se još uvijek kajkavski u Keči u Rumunjskoj? Standardni i nestandardni idiomi: 36. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Osijek, 2022.
 • Radošević, Andrea; Sandra Požar, The Novak Missal: From a Popular to an Academic Project. The Middle Ages as a Digital Experience (Online Conference), Budimpešta i Beč, 2022.
 • Požar, Sandra; Andrea Radošević, Interdisciplinary Approach to Medieval Croatian Glagolitic: Heritage in the Digital World (with special regard to the Novak Missal from 1368). Medieval Cultural Heritage Around the Globe: Monuments, Literature, and the Arts, Then and Now, Binghamton, New York, SAD, 2021 (In person & online)
 • Požar, Sandra. Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? Mediterranean Morphology Meeting 12. Workshop on Morphology of South Slavic languages. Ljubljana, Slovenija, 2019. (poster)
 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 2018.
 • Požar, Sandra. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara, Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice, Biograd i Zadar, 2017.

Objavljeni radovi u posljednjih pet godina

Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova

 • Požar, Sandra. Morfološke značajke pridjeva i participa u Prvome beramskom brevijaru u odnosu na Drugi beramski brevijar. Studije o Prvome beramskom brevijaru. Mihaljević, Ana; Mihaljević, Milan; Radošević, Andrea (ur.). Zagreb: Staroslavenski institut, 2023., 253-269.
 • Požar, Sandra. Problemi interpretacije oblika pri gramatičkom i leksičkom označavanju teksta u digitalnoj bazi Beram. Fenomen glagoljice: zbornik radova sa znanstvenoga skupa (Biograd – Zadar, 2017.), ur. J. Lisac, Zadar, Matica hrvatska, Ogranak u Zadru, 2022., 469-485.
 • Požar, Sandra. Osnovne značajke pridjevne i participske morfologije u Drugome beramskom brevijaru. Studije o Drugome beramskom brevijaru, Bibliotheca Glagolitica Croatica 4, ur. M. Mihaljević, A. Radošević, Zagreb, Staroslavenski institut, 2021., 201-217.
 • Požar, Sandra. Morfologija, sintaksa i leksik glagoljskoga Inventara samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 31 (2019), 2; 7-24.
 • Požar, Sandra. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 30 (2018), 2; 29-43.
 • Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne– iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 69 (2017), 61-82.

Glagoljaštvo

 • Botica, Ivan; Požar, Sandra. Povijesni podatci u marginalijama glagoljskih misala i brevijara iz Berma u Istri. Povijesni prilozi, 41 (2022), 63; 69-111.

Slavensko-romanski jezični dodiri

 • Požar, Sandra. Historical Development of the Croatian Language and Its Relation to the Languages of the Balkan Linguistic Area. Балканско езикознание = Linguistique Balkanique, LXII (2023), 2; 165-180.
 • Olujić, Ivana; Požar, Sandra; Radosavljević, Petar. Postoji li još uvijek kajkavski u Keči u Rumunjskoj. Standardni i nestandardni idiomi: zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2023.,137-150.
 • Požar, Sandra. (Old) Church Slavonic Compounds in the Romanian Language of the 16th and 17th Century. Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.), Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. (Studia etymologica Brunensia, vol. 25), 325–339.

Potpuna bibliografija dostupna je na adresi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594.

            Popularizacija znanosti

Projekt

 • 2018./2019. Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Europske komisije) – članica radne skupine za prijavu projekta pri MZO-u; članica Upravljačkog odbora projekta; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator)

Suradnja s udrugama

 • 2016.– 2018. Društvo prijatelja glagoljice (stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu; recenzentica časopisa Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice)
 • 2006.–2013. Udruga Jenio Sisolski – Brseč (istraživanje, opis i prezentacija brsečke glagoljske baštine)
 • 2004.–2013. Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga (istraživanje, opis i prezentacija mošćeničke glagoljske baštine)

Izložbe

 • Botica, Ivan, Kristijan Kuhar, Sandra Požar, A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, Vatikan, 2018.; Bogu na svom jeziku. Baština rimske liturgije na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu (Štrigova, 2019.; Senj, 2020.; Zagreb, Knjižnica Božidara Adžije, 2020.; Zagreb, Filozofski fakultet, 2020.)
 • Sandra Sudec Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (dizajn: Maja Franković), Šopron, Mađarska, 2013.; Rijeka, 2013; Brseč, 2014.; Beč, Austrija, 2015.; Gorizia, Italija, 2016.; Marano Lagunare, Italija, 2017.; Trnava, Slovačka, 2017.; Pazin, 2017.; Györ (Jura), Mađarska, 2018.; Rijeka, 2018.; Budimpešta, Mađarska, 2019.

Javna predavanja i tribine

 • Požar, Sandra. Misal kneza Novaka iz 1368. – blago hrvatske i europske kulturne baštine, Glagoljica u Istri, Dani europske baštine, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, listopad 2023.
 • Život i djelo svete braće Ćirila i Metoda, tribina povodom Dana sv. Ćirila i Metoda u organizaciji Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Tribina Grada Zagreba, Zagreb, 2021.
 • Glagoljaška baština Mošćenica i Brseča, Društvo prijatelja glagoljice, 2019.
 • Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice njegova nastanka, Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dani glagoljice, Senj, 2018.
 • Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja), Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, 2015.

Popularni radovi

Članci

 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Hrvatska glagoljica, 2018. (prilog uz Večernji list, 21.2.2018.)
 • Požar, Sandra. Pod Učkun kamiki beli: Glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga. Bašćina 19 (2018)

Virtualne izložbe

 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Marija-Ana Dürrigl; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Žgombićev zbornik, 2019.
 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Misal kneza Novaka: 650. obljetnica, 2018.

ožujak 2024.