dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, izvanredna profesorica

KOLEGIJI

  • Francuska ortoepija 1
  • Francuska ortoepija 2
  • Francuska fonetika 1
  • Francuska fonetika 2
  • Lingvistički opis francuskog jezika

Životopis:

Lidija Orešković Dvorski  (matični broj znanstvenika 265043) rođena je 1977. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, te osnovnu i srednju glazbenu školu. Nakon završene XVI.  jezične gimnazije upisala je studij francuskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  Nakon završene srednje glazbene škole upisala je solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Solo pjevanje diplomirala je 2002, a francuski i engleski jezik i književnost  2003. godine, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Doktorsku disertaciju Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu (mentori dr.sc. Dražen Varga, izv.prof; dr.sc. Josip Silić, professor emeritus) obranila je 2012. i stekla titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika i kroatistika.

Od 2005. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr.sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog).  2013. postaje znanstveni novak-viši asistent, 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2022. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2005. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Obnaša dužnost pročelnice Odsjeka za romanistiku u akademskoj godini 2021./2022. i 2022./2023.

U koautorstvu ili samostalno objavila je 1 autorsku knjigu, 15 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 1 stručni rad u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je na stručnom usavršavanju iz primjene verbotonalne metode fonetske korekcije u Španjolskoj. 2012. održala je dva pozvana predavanja (u okviru ciklusa predavanja Zagrebačkog lingvističkog kruga i u okviru projekta Francuski za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive). Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Vanjski je suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena djelatnost:

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22032

(a) Poglavlja u knjizi – izvorni znanstveni radovi

(1) Les éléments de discours scientifique dans les mémoires d’étudiants croatophones // Le français sur objectif universitaire. Du concept à la pratique / Franić, Ivana; Ruet, Magali (dir.).
Zagreb: FF press, 2014. str. 43-58. ISBN 978-953-175-495-8

(2) Francusko-rumunjski jezični dodiri // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2009. Str. 559-568. (s Radosavljević, P.) ISBN 978-953-7494-02-5

(b) Članci – izvorni znanstveni radovi

(1) Vokalski prostor kroatofonih govornika francuskog jezika: akustička analiza//Značenje u jeziku – Od individualnoga do kolektivnoga/ Mihaela matešić, Blaženka Martinović (ur.) Zagreb: SE HDPL, 2020. str. 211-229 (s Karla Zvonar i Marko Liker) ISBN: 978-953-8281-05-1

(2) Méthode verbo-tonale dans la correction phonétique des consonnes /r/ et /R/  // Inter-Lignes n°22 L’innovation pédagogique pour enseigner la prononciation en français langue étrangère ou seconde. Toulouse:  l’Institut Catholique, 2019. str.51-64 (s Arnalda Dobrić i Iva Kanjir)
EAN : 9775969950222

(3) Njemačko-francuski utjecaj na hrvatsko glazbeno nazivlje // Kroatologija, god. IX, br. 1-2 (2018) str. 27-42 (s Blagus, Monika) ISSN 1848-9117

(4) Suodnos konektora i interpunkcije u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu // Poglavlja iz romanske filologije: u čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu / Nina Lanović, Maslina Ljubičić, Maša Musulin, Petar Radosavljević, Sanja Šoštarić (ur.) Zagreb: FF press, 2018. str. 489-505. UDK 811.163.42’42:811.133.1

(5) L’intégration des procédés verbo-tonaux dans l’enseignement du français à l’Université de Zagreb // II Simposio Internacional “Verbotonal y Escuela” / López García; Calvo Medina; Fernández Turrado (dir.) Zaragoza: Stylo digital, 2015. Str. 183-196. ISBN 978-84-944131-1-7

(6) Expressivité du discours scientifique // Francontraste : l’affectivité et la Subjectivité dans le langage /  Pavelin Lešić, Bogdanka (dir.). Mons: CIPA, 2013. Str. 169-178. ISBN 978-2-930200-28-6

(7) English loanwords in French and Italian Daily Newspapers. // SRAZ LVI (2011), str. 71-84. (s Varga, Dražen i Bjelobaba, Saša) ISSN 0039-3339

(8) L’organisation de l’espace écrit : la ponctuation dans la langue française et la langue croate. // Le français en contraste : expériences d’enseignement/apprentissage du français / Pavelin Lešić, Bogdanka (dir.). Mons: CIPA, 2011. Str. 223-231. ISBN 978-2-87325-063-8

(9) Struktura diskursa glazbene kritike // Diskurs i dijalog: Teorije metode i primjene / Karabalić, Vladimir; Aleksa Varga, Melita; Pon, Leonard (ur.). Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2011. Str. 309-322. ISBN 978-953-314-038-4

(10) Francuski i hrvatski vremenski konektori u znanstvenom stilu. // Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu / Brdar, Mario; Omazić, Marija; Pavičić Takač, Višnja; Gradečak-Erdeljić, Tanja; Buljan, Gabrijela (ur.). Zagreb-Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2010. Str. 81-96. ISBN 978-953-314-017-9

c) Stručni radovi

 

(1) Univerzalni rječnik: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski.
Zagreb: Alfej, 2005
Format: 11×8 cm
Broj stranica: 1052
ISBN: 953-6524-40-6

(d) Izlaganja na znanstvenim skupovima

(1) 2014: L’intégration des procédés verbo-tonaux dans l’enseignement du français à l’Université de Zagreb na međunarodnom znanstvenom skupu “Verbotonal y Escuela” u Zaragozi, Španjolska. (izlaganje)

(2) 2014: Poteškoće izgovora kroatofonih studenata uvjetovane drugim stranim jezikom na XXVIII. međunarodnom znanstvenom skupu Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Zagrebu, Hrvatska, s B. Pavelin Lešić. (izlaganje)

(3) 2013: Kombinatorne varijante fonema u francuskome jeziku u službi fonetske korekcije kroatofonih studenata na znanstvenom skupu Istraživanja govora – osmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu, Hrvatska, s B. Pavelin Lešić. (izlaganje)

(4) 2013: Expressivité du discours scientifique na međunarodnom znanstvenom skupu Francontraste: l’affectivité et la subjectivité dans le langage u Zagrebu, Hrvatska. (izlaganje)

(5) 2011: Sredstva kohezije u hrvatskom i francuskom znanstvenome diskursu na XXV. međunarodnom znanstvenom skupu Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska. (izlaganje)

(6) 2010: Konektori u francuskome i hrvatskome jeziku na znanstvenom skupu HIDIS – Hrvatski kao drugi i strani jezik u Zagrebu, Hrvatska. (izlaganje)

(7) 2010: L’organisation de l’espace écrit dans la langue française et la langue croate na međunarodnom znanstvenom skupu Francontraste: langue et culture francophones dans l’espace de la communication u Zagrebu, Hrvatska (izlaganje)

(8) 2010: Struktura diskursa glazbene kritike na međunarodnom znanstvenom skupu Diskurs i dijalog: Teorije metode i primjene Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska (izlaganje)

(9) 2010: The English language influence on journalistic discourse in French and Italian na međunarodnom znanstvenom skupu New Challenges for Multilingualism in Europe u Dubrovniku, Hrvatska. (poster)

(10) 2009: Francuski i hrvatski vremenski konektori u znanstvenome stilu na međunarodnom znanstvenom skupu Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Osijeku, Hrvatska. (izlaganje)

(11) 2007: Francusko-rumunjski jezični dodiri na međunarodnom znanstvenom skupu Jezična politika i jezična stvarnost Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Splitu, Hrvatska. (izlaganje)

(12) 2006: Utjecaj reklamnog diskursa na identitet na međunarodnom znanstvenom skupu Jezik i identiteti Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku u Splitu, Hrvatska. (izlaganje)

 

(e) Sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata

(1) Francuska gramatika za govornike hrvatskog, znanstveni novak na projektu, voditelj i glavni istraživač prof. dr. sc. Dražen Varga (do 2007.)

(2) Romanske gramatike za govornike hrvatskog, znanstveni novak na projektu, voditelj prof. dr. sc. Dražen Varga (od 2007.-)

 

 

(f) Stručna usavršavanja

 

(1) Stage de Formation à la Méthode Verbo-tonale de Phonétique Corrective et Enseignement de la Langue Orale, Campus universitaire de Bellaterra u Barceloni

(g) Članstvo u znanstvenim i strukovnim udruženjima

-Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (od 2006.),