Povijest rumunjske književnosti I

Naziv kolegija: Povijest rumunjske književnosti I

Nositelj kolegija: dr. sc. Dražen Varga, izv. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Ivana Olujić

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski i rumunjski

Trajanje: jedan semestar, III., zimski

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u rumunjsku civilizaciju

Cilj kolegija: Upoznavanje s rumunjskom književnošću od njezinih početaka do prve polovice 19. stoljeća u osnovnim crtama, te iscrpnije u razdoblju od 1830. do početka Prvoga svjetskog rata. Smještanje u kontekst europske (europskih) književnosti. Stjecanje znanja o najvažnijim predstavnicima rumunjske književnosti tog razdoblja, književnim pravcima i utjecajima te zastupljenim književnim vrstama. Stjecanje samostalnosti u analizi i interpretaciji književnih djela.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Povijest rumunjske književnosti I nastavlja se na kolegij Uvod u rumunjsku civilizaciju, dopunjuje i konkretizira spoznaje stečene u okviru toga kolegija te daje pregled rumunjske književnosti do Prvoga svjetskog rata, što olakšava i razumijevanje razdoblja rumunjske književnosti obuhvaćenih kolegijem Povijest rumunjske književnosti II. Čitanje književnih djela, koje je sastavni dio kolegija, pozitivno utječe na stjecanje jezične i kulturne kompetencije i u tom se smislu dopunjuje s kolegijima Jezične vježbe i Vježbe iz prevođenja.

 

Raspored rada:

 1. Predavanje: Pregled kolegija, dogovor o literaturi i ispitu. Rumunjska usmena književnost. Seminar: Mioriţa – čitanje i interpretacija.
 2. Predavanje: Počeci rumunjske književnosti: prvi spomenici rumunjske pismenosti; humanizam. Seminar: Ion Neculce, O samă de cuvinte (izabrani ulomci).
 3. Predavanje: prosvjetiteljstvo, erdeljska škola. Seminar: Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada (izabrane strofe) – čitanje i interpretacija; izbor pjesama iz razdoblja „paşoptisma“ – čitanje i interpretacija.
 4. Predavanje: Počeci rumunjske moderne književnosti, „paşoptism“: Vasile Cârlova, Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu… Seminar: Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanu – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 5. Predavanje: Počeci rumunjske moderne književnosti, “paşoptism”: Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Filimon, Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu… Seminar: Vasile Alecsandri, Balta-Albă (izabrani ulomci) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 6. Predavanje: Skupina Junimea, časopis Convorbiri literare i njihova uloga u oblikovanju rumunjske književnosti druge polovice 19. stoljeća; uvod u epohu velikih klasika. Seminar: TEST 1; Mihai Eminescu i njegova ljubavna poezija – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 7. Predavanje: Mihai Eminescu, klasik rumunjske književnosti, rumunjski nacionalni pjesnik – život, književno djelovanje, ars poetica, glavne teme njegove poezije… Seminar: Mihai Eminescu, refleksivna poezija: Lucefărul – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 8. Predavanje: Ion Luca Caragiale, klasik rumunjske književnosti, dramska i prozna djela… Seminar: Ion Luca Caragiale, crtice (Vizita, Domnul Goe…) – interpretacija nakon samostalnoga čitanja.
 9. Predavanje: Ion Creangă, klasik rumunjske književnosti, umijeće pripovijedanja, humor, jezik, stil… Seminar: Ion Creangă, bajke (Capra cu trei iezi / Soacra cu trei nurori / Fata bebei şi fata moşneagului…) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 10. Predavanje: Ion Slavici, klasik rumunjske književnosti, prozaist, Mara, jedan od prvih rumunjskih romana. Seminar: Ion Slavici, Mara (odabrani ulomci) – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 11. Predavanje: Poetike na prijelazu stoljeća; seminatorizam i poporanizam, simbolizam, časopisi koji ih afirmiraju; pjesnici prijelaza i početka stoljeća: Alexandru Macedonski, Ştefan Petică, Mihai Codreanu, Dimitrie Anghel Seminar: Alexandru Macedonski, odabrani stihovi – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 12. Predavanje: Pjesnici prijelaza i početka stoljeća: George Coşbuc, Ştefan Octavian Iosif, Octavian Goga… Seminar: Octavian Goga – čitanje i interpretacija odabranih stihova.
 13. Predavanje: Rumunjska kratka proza početka dvadesetoga stoljeća: Duiliu Zamfirescu, Barbu Delavrancea, Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Emil Gârleanu… Seminar: Ion Agârbiceanu, Luminiţă – interpretacija nakon samostalnog čitanja.
 14. Predavanje: Dramatičari i književni kritičari u rumunjskoj književnosti početka dvadesetoga stoljeća: dramatičari Alexandru Davila, Victor Eftimiu, kritičari Nicolae Iorga, Garabet Ibrăileanu, Ovid Densusianu… Seminar: čitanje odabranih kritičkih tekstova.
 15. Predavanje: Druga generacija simbolista u rumunjskoj književnosti: Ion Minulescu, George Bacovia, Elena Farago… Seminar: TEST 2; George Bacovia – interpretacija odabranih stihova nakon samostalnog čitanja.

 

Literatura:

A. Obvezatna:

 1. Kovačec, A., Rumunjska književnost, u Povijest svjetske književnosti, knj. 3., Zagreb, 1982.
 2. Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române, Paralela 45, Piteşti, 2008.

Lektira:

 1. Mihai Eminescu, Poezii (izbor)
 2. Ion Creangă, Povestiri ili Poveşti (pripovijetka ili bajka po izboru)
 3. Ion-Luca Caragiale, Teatru (drama po izboru)
 4. Ioan Slavici, Nuvele (novela po izboru)

+ dva djela po izboru (Ion Agârbiceanu, George Bacovia, George Coşbuc, Octavian Goga, Ştefan Octavian Iosif, Alexandru Macedonski…)

B. Dopunska:

 1. George Crăciun, Istoria literaturii române (pentru elevi şi profesori), Litera, Chişinău, 2004.
 2. Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române (1800 – 1945), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
 3. Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început pînă azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981.
 4. George Călinescu, Istoria literaturii române – compendiu, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001.
 5. Zaciu, M.; Papahagi, M.; Sasu, A., Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Albatros, Bucureşti, 2000.

 

Način polaganja ispita: trajno praćenje + usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa