Povijest rumunjske književnosti II

Povijest rumunjske književnosti II

Naziv kolegija: Povijest rumunjske književnosti II

Nastavnica: dr. sc. Ivana Olujić

ECTS bodovi: 4

Jezik: rumunjski i hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezatni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: položena Povijest rumunjske književnosti I

Cilj kolegija: Upoznavanje s rumunjskom književnošću u razdoblju između dva rata (poezija: T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu; proza: pravci, predstavnici, razvoj rumunjskog romana u razdoblju između dva rata, M. Sadoveanu, L. Rebreanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, G. Călinescu) te nakon II. svjetskog rata (poezija: N. Stănescu, M. Sorescu; proza (Z. Stancu, M. Eliade, M. Preda, F. Neagu, Al. Ivasiuc, D.R. Popescu, E. Barbu; dramatičari XX. stoljeća: Camil Petrescu, L. Blaga, M. Sorescu, I. Băieşu) uz kratak pregled suvremene, najnovije književnosti. Smještanje u kontekst europske (europskih) književnosti. Stjecanje znanja o najvažnijim predstavnicima rumunjske književnosti tog razdoblja, književnim pravcima i utjecajima te razvoju pojedinih književnih vrsta, osobito romana. Stjecanje samostalnosti u analizi i interpretaciji književnih djela.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Povijest rumunjske književnosti II nastavlja se na kolegij Povijest rumunjske književnosti I. Čitanje književnih djela, koje je sastavni dio kolegija, pozitivno utječe na stjecanje jezične i kulturne kompetencije i u tom se smislu dopunjuje s kolegijima Jezične vježbe i Vježbe iz prevođenja. Znanja stečena tijekom kolegija Povijest rumunjske književnosti I i Povijest rumunjske književnosti II preduvjet su za upis književnih kolegija koje predviđa program diplomskoga studija.

Korištene metode: izlaganje (pretežno na predavanju), razgovor, rad na tekstu, pisani radovi ( u seminarskom dijelu)

Način polaganja ispita: trajno praćenje + usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Sadržaj kolegija:

1. Predavanje: Pregled kolegija, dogovor o literaturi i ispitu. Predratna rumunjska proza. Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Ion Agrâbiceanu.
Seminar: Ion Vinea, Manifestul activist către tinerime; Tristan Tzara, Manifestul Dada 1918.

2. Predavanje: Pregled međuratnih poetika. Avangarda.
Seminar: George Bacovia-izabrani stihovi.

3. Predavanje: Poezija u međuratnom razdoblju. George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi. Seminar: Tudor Arghezi-izabrani stihovi. 4. Predavanje: Poezija u međuratnom razdoblju. Ion Barbu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Adrian Maniu…
Seminar: Vasile Voiculescu-izabrani stihovi.

5. Predavanje: Proza u međuratnom razdoblju. Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu.
Seminar: Liviu Rebreanu-novelistika.

6. Predavanje: Proza u međuratnom razdoblju. Mircea Eliade, George Călinescu, Gib I. Mihăescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban, Max Blecher, Mateiu I. Caragiale.
Seminar: Anton Holban-ulomak iz romana.

7. Predavanje: Drama u međuratnom razdoblju. Mihail Sorbul, Camil Petrescu, Lucian Blaga itd. Književna kritika i povijest književnosti u međuratnom razdoblju. Eugen Lovinescu, George Călinescu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Emil Cioran.
Seminar: Camil Petrescu-drama.

8. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Pjesništvo. Constant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Gellu Naum, Ştefan Augustin Doinaş, Radu Stanca, Dimitrie Stellaru, Emil Botta, Ion Caraion, A. E. Baconsky, Nichita Stănescu.
Seminar: Međuratno razdoblje-pisana provjera. Izbor poezije.

9. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Pjesništvo. Ana Blandiana, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Emil Brumaru, Mircea Dinescu, Mircea Cărtărescu.
Seminar: Izbor poezije.

10. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Proza. Vasile Voiculescu, Marin Preda, Ştefan Bănulescu, Fănuş Neagu itd.
Seminar: Vasile Voiculescu-novelistika.

11. Predavanje: Stručno putovanje u Rumunjsku.
Seminar: Nicolae Breban-ulomak iz romana.

12.Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Proza. Nicolae Breban, Augustin Buzura, Alexandru Ivasiuc, Mircea Horia Simionescu, Gabriela Adameşteanu, Mircea Nedelciu, Mircea Cătrărescu itd.
Seminar: Gabriela Adameşteanu-ulomak iz romana.

13. Predavanje: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata. Drama. Marin Sorescu, Teodor Maziliu, Matei Vişniec.
Seminar: Marin Sorescu-drama.

14. Predavanje: Povijest književnosti i književna kritika poslije Drugoga svjetskog rata. Nicolae Manolescu, Ion Bogdan Lefter, Constantin Noica, Andrei Pleşu.
Seminar: Rumunjska književnost nakon Drugoga svjetskog rata-pisana provjera. Nicolae Manolescu-izbor iz kritike.

15. Predavanje: Ponavljanje.
Seminar: Čitanje i interpretacija tekstova po izboru studenata.

Literatura:
Obvezatna:

1. Kovačec, A., Rumunjska književnost, u Povijest svjetske književnosti, knj. 3., Zagreb, 1982.
2. George Crăciun, Istoria literaturii române (pentru elevi şi profesori), Litera, Chişinău, 2004. ili Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române: 5 secole de literatură, Paralela 45, Piteşti,  2008.
3. Nabokov u Brašovu. Antologija rumunjske postrevolucionarne kratke proze, prijevod Marina Gessner, Luca-Ioan Frana i Ivana Olujić, Meandar, Zagreb, 2010.

Lektira:

1. Ion Agârbiceanu, Fefeleaga
2. George Bacovia, Plumb
3. Ion Minulescu, Nu sunt ce par a fi
4. Lucian Blaga, Teatru
5. Lucian Blaga, Versuri
6. Tudor Arghezi, Versuri
7. Vasile Voiculescu, Integrala operei poetice
8. Vasile Voiculescu, Cap de zimbru ili Ultimul berevoi
9. Mihail Sadoveanu, Hanul Ancuţei (poglavlje po izboru)
10. Mihail Sadoveanu, Baltagul
11. Liviu Rebreanu, Ion ili Pădurea spânzuraţilor
12. Liviu Rebreanu, Golanii ili Calvarul
13. Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război ili Patul lui Procust
14. Camil Petrescu, Sufletele tari, Jocul ielelor
15. Mircea Eliade, Domnişoara Christina
16. Mircea Eliade, La ţigănci ili Pe strada Mântuleasă
17. Hortensia Papadat-Bengescu, Nuvele
18. Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche
19. Nichita Stănescu, Versuri
20. Marin Preda, Risipitorii
21. Marin Sorescu, Teatru

Napomena:
Studenti iz ponuđene lektire trebaju pročitati 2 romana, 3 pripovijetke ili drame te izbor pjesama triju pjesnika.

Dopunska:

1. Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române (1800 – 1945), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
2. Alexandru Piru, Istoria literaturii române de la început pînă azi, Editura Univers, Bucureşti, 1981.George Călinescu, Istoria literaturii române-compendiu, Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2001.
3. Zaciu, M.; Papahagi, M.; Sasu, A., Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Albatros, Bucureşti, 2000.