Povijest rumunjskog jezika

Povijest rumunjskog jezika

Naziv studija: Rumunjski jezik i književnost

Ime nastavnika: dr.sc. Gorana Bikić-Carić

Naziv kolegija: Povijest rumunskog jezika

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: 1 sat predavanja + 1 sat seminara tjedno

Broj ECTS bodova: 3

Ciljevi kolegija: upoznavanje temeljnih elemenata razvoja rumunjskog jezika, naročito onih koji su bitni za shvaćanje i pravilno interpretiranje pojedinih fenomena u suvremenom rumunjskom jeziku.

Sadržaj kolegija: Periodizacija povijesti rumunjskog jezika i glavne značajke pojedinih razdoblja: predromanski narodi i njihovi jezici, supstrati; specifičnosti vulgarnog latiniteta na tlu Dacije; superstrati, slavenski utjecaj; dijalektalna diverzifikacija u svjetlu kako unutrašnjeg, tako vanjskog razvoja; opis razvoja osnovnih fonetskih/fonoloških, morfoloških, sintaktičkih i leksičkih elemenata rumunjskog jezika.

Studentske obveze: Redovito pohađanje i praćenje nastave te sudjelovanje na seminarima i obavljanje obveza vezanih uz kolegij; Ispit: trajno praćenje i usmeni ispit Nastava se održava u obliku predavanja i seminara.

Raspored rada (po tjednima)

1) Indoeuropljani, indoeuropski jezici

– pradomovina Indoeuropljana, dolazak u Europu

– indoeuropski jezici

– tračko-dački supstrat

– trački i ilirski

 

2) latinski i njegovo širenje

– rimska osvajanja

– Dacija: osvajanje, romanizacija, službeno napuštanje, kontakti sa zapadnom Romanijom

 

3) specifičnosti latinskog na tom području

– vulgarni latinski u različitim dijelovima Rimskog carstva, djelovanje supstrata

– nastanak rumunjskog

 

4) dolazak Slavena

– slavenski superstrat

– utjecaj crkvenoslavenskog jezika kao jezika liturgije

 

5) prarumunjski, nastanak dijalekata

– zajednički rumunjski jezik (od 7/8. st. do 10. st.) prije odlaska Arumunja prema jugu

– istrorumunjski kao ogranak dakorumunjskog, meglenorumunjski ogranak arumunjskog

– rumunjski Roma Bajaša u Hrvatskoj

 

6) utjecaji ostalih jezika

– mađarski, grčki, turski i dr.

 

7) balkanski jezični savez

– rumunjski, bugarski, makedonski, albanski, novogrčki

– balkanska dvojezičnost, migracije pastira

– zajedničke osobine tih jezika

 

8) rumunjski od 13. do 16. st.

– razlike između posuđenica iz crkvenoslavenskog i iz slavenskog superstrata

– od 13. st. prve rumunjske riječi u latinskim ili crkvenoslavenskim tekstovima

– ćirilica preuzeta od Slavena

 

9) književni rumunjski jezik 1521.-1780.

– najstariji sačuvani tekst na rumunjskom: pismo iz 1521.

– najstariji sačuvani književni tekst Evangheliarul slavo-român, iz 1551-1553.

– 59 sačuvanih književnih tekstova iz 16. st.

– u 17. i 18. stoljeću većinom vjerski i povijesni tekstovi

 

10) književni rumunjski jezik 1780.-1830.

– vjerski i povijesni tekstovi, gramatike rumunjskog jezika

– Şcoala Ardeleanǎ promiče latinitet rumunjskog jezika

– prijelaz s ćirilice na latinicu

– pravopisi, gramatike, rječnici, književni časopisi

 

11) književni rumunjski jezik 1830.-1880., te od 1880. do danas

– ujednačenje književnog jezika

– Rumunjska akademija objavljuje 1881. prvi službeni pravopis

– uzori francuski, učeni latinski i talijanski

– obnavljanje uporabe infinitiva, nastanak dubleta

 

12) rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: fonetika i fonologija

– romanski fonemi

– rumunjski ǎ, î

– diftonzi ea, oa

– razvoj latinskih geminata

 

13) rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: morfologija i sintaksa

– morfologija: panromanske transformacije (član, kondicional, analitički futur, složeni perfekt)

– neke pojave u rumunjskom u usporedbi s ostalim romanskim jezicima (deklinacija, tvorba množine, komparacija, zamjenice, brojevi, glagoli, prilozi, prijedlozi)

– pojave kojih u drugim romanskim jezicima nema ili su rjeđe (posvojni član, pokazni član, kumulacija obilježja, fonetske alternacije)

– sintaksa: panromanski veznici, veznici ograničene raširenosti

– romanske inovacije

– slaganje vremena

– redoslijed riječi

 

14) rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: leksik I.

– panromanske riječi (oko 500)

– riječi očuvane samo u nekim romanskim jezicima

– riječi očuvane samo rumunjskom (oko 100)

 

15) rumunjski u odnosu na latinski i ostale romanske jezike: leksik II.

– panromanske riječi koje nisu očuvane jedino u rumunjskom (oko 200)

– semantika riječi naslijeđenih iz latinskog

 

 

Literatura:

1) Avram, M., Sala, M. (2001): Faceţi cunoştinţǎ cu limba românǎ. Cluj: Echinox

2) Brâncuş, G. (2004): Introducere în istoria limbii române I. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de mâine

3) Brâncuş, G. (2009): Cercetări asupra fondului traco-dac al limbii române. Bucureşti: Dacica

4) Coteanu, I. (1981): Originile limbii române. Bucureşti: Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ

5) Coteanu, I. (1981): Structura şi evoluţia limbii române (de la origini pînǎ la 1860). Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România

6) Gheţie, I., Mareş, A. (2001): De când se scrie româneşte. Bucureşti: Univers enciclopedic

7) Kovačec, A. (1971): Descrierea istroromânei actuale. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România

8) Mallory, J. (2006): Indoeuropljani. Zagonetka njihova podrijetla – jezik, arheologija, mit. Zagreb: Školska knjiga

9) Matasović, R. (2001): Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska

10) Rosetti, A. (1968): Istoria limbii române. Bucureşti: Editura pentru literaturǎ

11) Sala, M. (1998): De la latinǎ la românǎ. Bucureşti: Univers enciclopedic

12) Sala, M. (2010): 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create. Bucureşti: Humanitas

13) Sandfeld, Kr. (1930): Linguistique balkanique – problèmes et résultats. Paris: Editeur Edouard Champion

13) Vidos, B. E. (1965): Manuale di linguistica romanza. Firenze: Leo S. Olschki – Editore