Rumunjske jezične vježbe IV

Rumunjske jezične vježbe IV

ECTS bodovi: 5

Jezik: rumunjski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (V.)

Oblik nastave: 4 sata vježbi tjedno

Uvjeti: položene Rumunjske vježbe IV

Ispit: usmeni i pismeni ispit

Sadržaj: Pokazna zamjenica u genitivu i u dativu; pasivno stanje; neodređene zamjenice; kondicional i problemi slaganja; niječne zamjenice; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu)

Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

Literatura:

1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.