Rumunjske jezične vježbe V

Rumunjske jezične vježbe V

 

 1. Naziv predmeta: Rumunjski jezik
 2. Naziv kolegija: Rumunjske jezične vježbe V
 3. ECTS-bodovi: 5
 4. Jezik: rumunjski i hrvatski
 5. Trajanje: 1 semestar (V.)
 6. Status: obvezatan
 7. Oblik nastave: 4 sata vježbi tjedno
 8. Uvjeti: položene Rumunjske vježbe IV
 9. Ispit: usmeni i pismeni ispit
 10. Sadržaj: Pokazna zamjenica u genitivu i u dativu; pasivno stanje; neodređene zamjenice; kondicional i problemi slaganja; niječne zamjenice; aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu).
 11. Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata
 12. Literatura: Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.