Rumunjske jezične vježbe VI

Rumunjske jezične vježbe VI

ECTSbodovi: 3

Jezik: rumunjski i hrvatski

Trajanje: 1 semestar (VI.)

Oblik nastave: 2 sata vježbi tjedno

Uvjeti: položene Rumunjske jezične vježbe V

Ispit: usmeni i pismeni ispit

Sadržaj: Ustrojstvo rumunjske rečenice (jednostavne i složene); oblici i korištenje prošlih glagolskih vremena, imperfekta, pluskvamperfekta i aorista; korištenje emfatičke zamjenice (pronume de întărire); aktivnosti kojima se razvija sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku (rad na autentičnim tekstovima, transformacijske vježbe, gramatički i leksički zadaci, prijevod tekstova s rumunjskog i na rumunjski, pisanje sažetaka, konverzacija, samostalna izlaganja studenata na zadanu temu).

Cilj: usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata

Literatura:

1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.