Sintaksa rumunjskog jezika

Sintaksa rumunjskog jezika

Naziv kolegija: Sintaksa rumunjskog jezika

Nastavnik: dr.sc. Dražen Varga, izvanredni profesor

Broj ECTS bodova: 5

Jezik:  hrvatski i rumunjski

Trajanje: jedan semestar, IV., ljetni

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: položena Morfologija rumunjskog jezika

Preduvjet za: Rumunjske jezične vježbe V

Ciljevi kolegija: Upoznavanje temeljnih postupaka sintaktičke analize rečenice i kasnije snalaženje u sintaktičkim opisima (odnosno gramatikama), ali i usvajanje bitnih elemenata normative sintakse rumunjskog jezika i njihova primjena u konstruiranju vlastitih ovjerenih rečnica. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Sistematiziranje i primjena znanja iz područja gramatike; potpora svim kolegijima (u prvom redu književnim) kroz poboljšanje valjanog razumijevanja rečenica, odnosno teksta. Korištene metode: Izlaganje nastavnika (predavanja); razgovor, rad na tekstu, analiza rečenica, transformacijske vježbe, komentirano izlaganje studenata (seminar). Sadržaj kolegija: Sintaksa u okviru lingvistike, odabir rečenice kao temeljne sintaktičke jedinice, razine sintaktičke analize; temeljno (funkcionalno) ustrojstvo rumunjske rečenice, kategorije sastavnih elemenata i njihov redoslijed, oblici i modaliteti; složena rečenica: nizanje, koordinacija i subordinacija, korelacija; specifičnosti koordinacije; subordinacija: zavisne rečenice, vrste i svojstva-subordinatori, način i vrijeme glagola, mjesto u odnosu prema glavnoj rečenici.
Predavanja daju pregled lingvističke interpretacije sintaktičkih fenomena i elemente norme, a seminari u potpunosti prate izloženo (načelno tjedan dana kasnije) i razlikuju se samo u metodičkom pristupu.

Način polaganja ispita: trajno praćenje (redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na seminarima) + usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: anketiranje studenata

Raspored rada po tjednima:

1. Uvod: dogovor o načinu rada, obvezama studenata i ispitu; pregled sadržaja kolegija. Sintaksa u okviru lingvistike.

2. Pristupi sintaksi i definicije. Rečenica kao temeljna jedinica sintaktičke analize.

3. Razine analize iskaza. Definiranje rečenice, njezino temeljno ustrojstvo (kanonski modeli). Vizualizacija sintaktičkih struktura.

4. Pristupi sintaktičkoj analizi rečenice; specifični problemi rumunjske sintaktičke analize: razlikovanje subjekta (GN) od direktnog objekta (GN).

5. Specifični problemi rumunjske sintaktičke analize: razlikovanje objekta u dativu i dopune imenice (atributul substantival) u genitivu. Redoslijed elemenata u linearnom slijedu.

6. Redoslijed elemenata u linearnom slijedu: ograničenja.

7. Pregled modaliteta i formi rumunjske rečenice. Upitna rečenica.

8. Negacija.

9. Složena rečenica: tumačenje načina formiranja, sastavni elementi i njihovi odnosi.

10. Koordinacija. Subordinacija. Zavisne rečenice primarnih funkcija: propoziţia subiectivă, propoziţia predicativă.

11. Ostale zavisne rečenice primarnih funkcija: propoziţia predicativă suplimentară, propoziţia completivă de agent. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială de loc, propoziţia circumstanţială de timp.

12. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială de mod, propoziţia circumstanţială de cauză, propoziţia circumstanţială consecutivă, propoziţia circumstanţială de scop.

13. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială concesivă, propoziţia circumstanţială condiţională, ostale zavisne priložne rečenice.

14. Zavisne rečenice druge razine udaljenosti: propoziţia atributivă, propoziţia apozitivă.

15. Rezimiranje obrađenih cjelina kao priprema za ispit.

Literatura:
Obvezatna:

1. Dimitriu, C., Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002.

Dopunska:

1. Kao dopunska literatura preporučuje se Şerban, V., Sintaxa limbii române, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1970., Dobrovie-Sorin, C., Sintaxa limbii române, Editura Univers, Bucureşti, 2000. te poglavlja lingvističkih opisa (gramatika) rumunjskog jezika posvećena sintaksi.