Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku

Naziv kolegija: Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku

Ime nastavnika : dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Status kolegija: obvezatni

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara tjedno

Broj ECTS-bodova: 5

Ciljevi kolegija: Upoznavanje temeljnih pojmova suvremene lingvistike i elemenata lingvističkog opisa s naglaskom na primjeni na rumunjski jezik.

Sadržaj kolegija: Lingvistika kao znanost; temeljni lingvistički pojmovi (definiranje je načelno utemeljeno na de Saussureovoj lingvističkoj teoriji); temeljni lingvistički pravci i njihova obilježja. Kratak pregled razvoja lingvističke misli; razine lingvističkog opisa (fonološka, morfološka, sintaktička; semantička i leksička, pragmalingvistička) s posebnim obzirom na rumunjski.

Studentske obveze: Redovno pohađanje i praćenje nastave te sudjelovanje na seminarima i obavljanje obveza vezanih uz kolegij; Ispit: trajno praćenje i pismeni ispit

Raspored rada (po tjednima):

1. tjedan: Uvod u strukturu kolegija. Definicija lingvistike; osnovni lingvistički pojmovi. Porijeklo jezika. Jezik, mišljenje i komunikacija.

2. tjedan: Povijest jezikoslovlja: Grčka i Rim, Indija; Srednji vijek;

3. tjedan: Humanizam i renesansa, Prosvjetiteljstvo. Velika imena lingvistike 19. stoljeća.

4. tjedan: Razvoj hrvatske lingvističke misli. Mladogramatičari. Lingvistička geografija. Arealna lingvistika.

5. tjedan: F. de Sausurre – utemeljitelj suvremene lingvistike. Jezični znak; dihotomije.

6. tjedan: Recepcija F. de Saussurea. Strukturalizam. Praška fonološka škola.

7. tjedan: Rezimiranje obrađenih cjelina.

8. tjedan: Američka lingvistika. Suvremene lingvističke teorije.

9. tjedan: Lingvističke discipline; sociolingvistika, semantika, pragmalingvistika.

10. tjedan: Jezici i pisma svijeta – genealoška i tipološka podjela.

11. tjedan: Romanski jezici

12. tjedan: Rumunjski jezik unutar „Romanije“. Osnove povijesti rumunjskog jezika.

13. tjedan: Kratak pregled povijesnih dijalekata rumunjskog jezika; dakorumunjski, istrorumunjski, meglenorumunjski, arumunjski

14. tjedan: Rezimiranje obrađenih cjelina.

15. tjedan: Ponavljanje i priprema za ispit.

 

Literatura:

Glovacki-Bernardi, Z. (et al.) : Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

De Saussure, F., Tečaj opće lingvistike, ArTresor i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2000.

Odabrani članci koje će studenti dobiti tijekom predavanja.

Dodatna literatura:

Ionescu, E., Manual de lingvistică generală, Bic All, Bucureşti, 2001.

Baylon, C.; Fabre, P., Initiation à la linguistique, Nathan, Paris, 1975.

Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Ferrer, E. B., Linguistik für Romanisten, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996.