Grčka morfologija 1

Status kolegija: obvezni
Semestar: I.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
Broj ECTS bodova: 7
Uvjeti: nema

Ciljevi kolegija: Korektno čitanje i pisanje grčkih riječi te prepoznavanje i točna analiza svih morfoloških osobitosti unutar grčkog deklinacijskog sustava; na temelju toga snalaženje u predočenom grčkom tekstu, razumijevanje sadržaja i sposobnost samostalnog prijevoda na hrvatski jezik.

Sadržaj kolegija: Tumači se i uvježbava fonologija i morfologija nominalnih tvorbi u grčkom jeziku: vrste riječi, vrste i osobitosti naglaska, deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica i brojeva; komparacija pridjeva i priloga. Uvježbava se korektno čitanje i pisanje grčkih riječi i prepoznavanje oblika prema osnovi i nastavku, prevođenje i gramatička analiza zadanog teksta s težištem na određivanju padežnih oblika pojedinih deklinacija. Kao predložak služe propisani grčki tekstovi iz lektire i drugi tekstovni predlošci koji se dijele na satu. Na predavanju se tumači određena gramatička cjelina iz grčkoga jezika, a na seminaru se uvježbava korektno čitanje i prevođenje propisanoga teksta ili se na pojedinim rečenicama i kraćim tekstovnim predlošcima objašnjavaju zadani morfološki oblici; pri tome se postupno analizira i ponavlja prvenstveno prethodno protumačen gramatički sadržaj, ali i sve ostale relevantne morfološke osobine grčkoga jezika. Težište je na oblicima deklinacija.

Studentske obveze: prisustvovanje predavanju i seminaru te kontinuirano usvajanje i usmena prezentacija prethodno obrađenih gramatičkih cjelina; priprema prethodno zadanog odlomka teksta za samostalan prijevod i gramatičku analizu.

Ispit na kraju semestra je pismeni i usmeni. Pismeni dio sadrži: a) prijevod odlomka iz lektirnog teksta (15-20 redaka); i b) gramatički test. Za pristup usmenom ispitu oba pismena dijela moraju biti pozitivno ocijenjena.


Raspored po tjednima

 1. Elementi tvorbe grčkih riječi (korijen, formanti, nastavci – leksemi i gramatemi); vrste riječi; gramatičke kategorije u deklinaciji; opća pravila u deklinaciji. Seminar: Ksenofont, Anabaza: I, 1, 1-6
 2. Razdioba deklinacija; deklinacija člana; O-deklinacija; stegnuta O-dekl.; atička dekl. Seminar: I, 1, 7-11
 3. A-deklinacija; stegnuta A-deklinacija. Seminar: I, 2, 1-5
 4. III. deklinacija (podjela i nastavci) – guturalne, labijalne i dentalne osnove; osnove na ντ. Seminar: I, 2, 6-9
 5. Likvidne osnove (bez prijevoja i s prijevojem). Seminar: I, 2, 10-15
 6. Sigmatske osnove. Seminar: I, 2, 16-20
 7. Vokalske osnove – osnove na ι i υ; osnove na ι/ε i υ/ε. Seminar: I, 2, 20-27
 8. Dvoglasničke osnove. Seminar: Platon, Protagora: C. I (309a-310a))
 9. Podjela pridjeva prema završecima; deklinacija pridjeva. Seminar: C. II (310b-e)
 10. Komparacija pridjeva; tvorba i komparacija priloga. Seminar: C. III (311a-e)
 11. Zamjenice – lične, povratne, zamjenica αὐτός, recipročna zamj., posvojne zamj. Seminar: C. III/IV (312a-e)
 12. Pokazne, odnosne, upitne i neodređene zamjenice; zamjenički pridjevi. Seminar: C. XI (320d-321b)
 13. Brojevi; dual. Seminar: C. XII (321c-e )
 14. Ponavljanje i uvježbavanje.
 15. Ponavljanje i uvježbavanje.

Literatura

a) obvezna

 • Ksenofont, Anabaza I, 1-2, 9;
 • Platon, Protagora 1-12;
 • Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003;
 • Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910).

b) preporučena

 • Musić – Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, 2004;
 • Smyth, Greek Grammar, Harvard, 1983;
 • Kühner – Blass, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 1, Hannover, 1978 (reprint iz 1890); postoji i elektronska verzija na stranicama projekta Perseus;
 • Schwyzer, E. Griechische Grammatik, (II, 1, 1 (1990); II, 1, 3 (1980); Stellenregister (1994) – München;
 • Liddel & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996;
 • Bailly, A. Dictionaire Grec-français, Paris, 2000;
 • Benseler – Kaegi, Griechisch-deutsches Wörterbuch, München, 2004;
 • Montanari, F. Vocabolario della lingua greca, Loescher editore, 2004.
 • Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003.