Dr. sc. Mate Kapović, redoviti profesor

Kapović a1Rođen 1981, 1999. je završio Klasičnu gimnaziju, a 2003. godine studij lingvistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. radi i predaje na Odsjeku za lingvistiku. Doktorirao je 2007. na Sveučilištu u Zadru disertacijom Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak. Studirao je i japanologiju, sinologiju i skandinavistiku. Trenutno je redoviti profesor i predaje/predavao je poredbenopovijesnu indoeuropsku fonologiju i morfologiju, opću fonologiju, akcentologiju, sociolingvistiku i svahili. Osim toga se bavi i dijalektologijom i jezičnom politikom. Za vrijeme i nakon studija se stručno usavršavao na stipendijama u Istanbulu, Beču i Osaki. Objavio je knjige Uvod u indoeuropsku lingvistiku (2008). Čiji je jezik? (2011)  i Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika (2015), i, s A. Starčevićem i D. Sarić, Jeziku je svejedno (2019). Uredio je i knjige Tones and Theories (2007, s R. Matasovićem) te The Indo-European Languages (2017). Također je napisao i preko 60 članaka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima, a pokretač je redovite godišnje međunarodne konferencije International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA). Član je Odbora za dijalektologiju i Odbora za etimologiju Razreda za filološke znanosti HAZU. Redovno sudjeluje u javnim raspravama o jeziku i jezičnoj politici.

BIBLIOGRAFIJA