Dr. sc. Mate Kapović, izvanredni profesor

Kapović a11999. je završio Klasičnu gimnaziju, a 2003. godine studij lingvistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2004. radi i predaje na Odsjeku za lingvistiku. Doktorirao je 2007. na Sveučilištu u Zadru disertacijom Rekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak. Studirao je i japanologiju, sinologiju i skandinavistiku. Trenutno je docent i predaje/predavao je poredbenopovijesnu indoeuropsku fonologiju i morfologiju, akcentologiju, sociolingvistiku i svahili. Osim toga se bavi i dijalektologijom i jezičnom politikom. Za vrijeme i nakon studija se stručno usavršavao na stipendijama u Istanbulu, Beču i Osaki. Objavio je knjige Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Pregled jezikâ i poredbena fonologija (2008), Čiji je jezik? (2011)  i Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika (2015). Također je napisao i 38 članaka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima, a pokretač je redovite godišnje međunarodne konferencije International Workshop on Balto-Slavic Accentology (IWoBA). Član je Odbora za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU. Redovno sudjeluje u javnim raspravama o jeziku i politici.

BIBLIOGRAFIJA