Uvjeti za upis studijskoga programa poredbene lingvistike

A. Prvostupnici preddiplomskoga studija lingvistike

Za završetak diplomskoga studija, smjer poredbena lingvistika potrebno je tijekom 10 semestara odslušati i ispuniti obveze na:

 • L1001: Opća lingvistika
 • L1002: Indoeuropska lingvistika
 • L1101: Fonologija
 • L1102: Morfologija
 • L1103: Sintaksa
 • L1104: Semantika
 • L1211: Indoeuropska morfologija
 • L1212: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
 • L1213: Lingvistička propedeutika
 • L1214: Lingvistička tipologija
 • L1311: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika
 • L1312: Uvod u indoeuropski jezik
 • L1313: Čitanje staroirskih tekstova
 • barem 3 L1401
 • barem 2 L1402

B. Prvostupnici filoloških i neo-filoloških preddiplomskih studija

Tijekom 1. i 2. semestra obavezni su odslušati i položiti razlikovne predmete:

 • LI1011: Uvod u opću lingvistiku (3 ECTS)
 • L1002: Indoeuropska lingvistika (3 ECTS)
 • L1211: Indoeuropska morfologija (5 ECTS)

C. Prvostupnici drugih preddiplomskih studija

Tijekom 1. i 2. semestra obavezni su položiti razlikovne predmete:

 • LI1011: Uvod u opću lingvistiku (3 ECTS)
 • L1002: Indoeuropska lingvistika (3 ECTS)
 • L1211: Indoeuropska morfologija (5 ECTS)
 • LI1101: Fonologija (5 ECTS)
 • LI1102: Morfologija (5 ECTS)
 • LI1103: Sintaksa (5 ECTS)
 • LI1104: Semantika (5 ECTS)

Predmeti s drugih odsjeka čiji će se bodovi pribrajati ukupnom broju bodova u diplomskome studiju, smjer poredbena lingvistika:

 • sanskrtski, vedski ili avestički seminar (Indologija)
 • historijska gramatika grčkoga ili latinskoga jezika (Klasična filologija)
 • antropološka lingvistika (Antropologija)
 • tečajevi neindoeuropskih i indoeuropskih jezika (Indologija, Sinologija, Japanologija)
 • poredbena slavenska gramatika (Slavistika ili kroatistika)