Popis predmeta

Popis predmeta

Svi se predmeti predaju u obliku jednosemestralnih kolegija osim zajedničkoga predmeta — stranoga jezika — koji se predaje kao dvosemestralni kolegij. Za sada je predviđeno da se svi predmeti predaju na hrvatskome jeziku. Svi predmeti iz ponude Odsjeka u ovom programu studija donose 5 bodova. Na studiju lingvistike postoje dvije vrste izbornih predmeta:

 • unutarnji — koje nudi sam Odsjek
 • vanjski — koji se biraju iz ukupne ponude predmeta na Fakultetu/Sveučilištu.

Obavezni predmeti

 • LI1001: Opća lingvistika
 • LI1002: Indoeuropska lingvistika
 • LI1101: Fonologija
 • LI1102: Morfologija
 • LI1103: Sintaksa
 • LI1104: Semantika
 • Zxxx: Strani jezik (1 sat predavanja + 1 sat vježbi tjedno, 2 semestra, ukupno 2 boda)
 • Zxxx: Tjelesna i zdravstvena kultura (tijekom 6 semestara, ne boduje se)

Unutarnji izborni predmeti 

 • LI1003: Algebarska lingvistika
 • LI1004: Primijenjena lingvistika
 • LI1201: Prepoznavanje riječi
 • LI1202: Povijest lingvističkih teorija
 • LI1211: Indoeuropska morfologija
 • LI1212: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
 • LI1213: Lingvistička propedeutika
 • LI1214: Lingvistička tipologija
 • LI1221: Umjetni jezici
 • LI1222: Generativna gramatika
 • LI1223: Korpusna lingvistika
 • LI1224: Formalni opisi prirodnih jezika
 • LI1231: Lingvistika i njezini dijalekti
 • LI1241: Kognitivna lingvistika
 • LI141x: Tečaj indoeuropskoga jezika
  • LI141a: Tečaj sanskrta
  • LI141b: Tečaj grčkoga
  • LI141c: Tečaj latinskoga
  • LI141d: Tečaj staroslavenskoga
  • LI141e: Tečaj litavskoga
  • LI141f: Tečaj albanskoga
 • LI142x: Tečaj neindoeuropskoga jezika
  • LI142a: Tečaj turskoga
  • LI142b: Tečaj madžarskoga
  • LI142c: Tečaj japanskoga
  • LI142d: Tečaj kineskoga
  • LI142e: Tečaj arapskoga

Vanjski izborni predmeti

U preddiplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.