Dr. sc. Ranko Matasović, redoviti profesor u trajnom zvanju

Matasović a2

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je opću lingvistiku i filozofiju. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1995. obranivši tezu o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici (mentor: prof. dr. Radoslav Katičić). Od 1996. predstojnik je Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1996. je postao docentom, 2000. izvanrednim profesorom, a 2004. redovnim profesorom na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. je u trajnom zvanju. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču (1993.) i Oxfordu (1995.). Bio je stipendist Fulbrightove zaklade za poslijedoktorski studij na Sveučilištu države Wisconsin u Madisonu u SAD-u za 1997./1998., a koristio se i stipendijom Zaklade Alexander von Humboldt za 2002./2003. na Sveučilištu u Bonnu. U ljetnom semestru 2008. boravio je u Nizozemskoj kao gost Odsjeka za poredbenu lingvistiku Sveučilišta u Leidenu. Član je lingvističkoga društva The Philological Society (London) i međunarodnoga udruženja indoeuropeista Indogermanische Gesellschaft (Wiesbaden). Predsjednik je Odbora za etimologiju Hrvatske akademije i član Odbora za baltoslavistiku Međunarodnoga slavističkog kongresa. Od 2004. do 2009. sudjelovao je u projektu izrade indoeuropskoga etimološkog rječnika Sveučilišta u Leidenu.
Objavio je jedanaest knjiga, među kojima se ističu Kratka poredbeno povijesne gramatika latinskoga jezika (Zagreb, 1997., 2. prošireno izdanje 2010.), Uvod u poredbenu lingvistiku (Zagreb, 2001.), Jezična raznolikost svijeta (Zagreb, 2005., 2. prošireno izdanje 2011.) te Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika (Zagreb, 2008.), Gender in Indo-European (Heidelberg, 2004.), A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics (Frankfurt a/M & New York, 1996.) i Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden, 2009.). Istaknuo se kao urednik lingvističkih edicija i kao prevoditelj s različitih jezika. Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije za 2002. za trajan doprinos znanosti na području filologije, a godine 2006. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 2012. izabran je za redovitog člana HAZU.

BIBLIOGRAFIJA