Prof. dr. Ida Raffaelli, redovita profesorica u trajnom zvanju

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZaposlena kao znanstvena novakinja, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu od 1993. do 2002.g. Postaje docenticom na Odsjeku za lingvistiku 2002. godine te je od 2009. do 2014. godine u zvanju izvanredne profesorice, a od 2014. postaje redovitom profesoricom. Od 2009.- 2011. g. obnaša funkciju pročelnice Odsjeka za lingvistiku. Surađuje na brojnim međunarodnim i hrvatskim projektima, uključujući projekte Kognitivnolingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika (voditelj prof. dr. Milena Žic Fuchs) (2005. do 2007.), Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (voditelj prof. dr. Milena Žic Fuchs) od 2007. do 2014., ECO-NET (Francusko-hrvatska poredbena gramatika) između Sveučilišta Sorbonne Paris IV i Sveučilišta u Zagrebu, CESAR (Central and South-East European Ressources), (2011. -2013.), EOSS (Evolution of Semantic Systems) i voditelj hrvatskog tima pri Max Planck Institute for Psycholinguistics od 2012.. Ujedno je i voditeljica znanstvenoga projekta Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga Wordneta (2007-2014). Članica je upravnog odbora i voditelj hrvatskoga tima Programa istraživačkog umrežavanja Područja interesa su joj semantika, sintaksa, kognitivna lingvistika te dijakronijska semantika.

BIBLIOGRAFIJA