Frazeologija južnoslavenskih jezika

Nositelj kolegija: dr. sc. Ana Vasung, doc.

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status (obavezni/izborni): kolegij s unutarnjom izbornošću, izborni kolegij za vanjske studente

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 1P 1S

Uvjeti za upis kolegija: upisan 3. semestar diplomskog studija

Način provjere znanja: pismeni ispit

Okvirni sadržaj predmeta: Osnovna znanja o frazeologiji kao samostalnoj lingvističkoj disciplini, predmetu njezina istraživanja i teorijskim postavkama. Frazeologiji južnoslavenskog jezika pristupit će se s kontrastivnog aspekta, a u samoj će se analizi (strukturnoj, semantičkoj, sintaktičkoj) primijeniti i metode i teorije drugih disciplina poput lingvokulturologije, kognitivne lingvistike, teorije prevođenja itd.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Student proširuje svoj leksik i aktivnom upotrebom frazema stječe bolje izražajne mogućnosti. Očekuje se samostalan rad na analizi frazema, sa semantičkog i strukturnog aspekta, uspoređivanje frazema i pronalaženje ekvivalenata u hrvatskom jeziku. Student ćmoćianalizirati frazeološke jedinice pronalaziti ekvivalente hrvatskom jeziku, razumjeti frazeme koji se koriste govornom jeziku tako stećprevodilačke kompetencije te naučiti koristiti rječnike korpusnu drugu dostupnu građu

Obavezna literatura:

1. Barčot, Branka (2017). Lingvokulturologija i zoonimska frazeologija. Hrvatska sveučilišna naklada: Zagreb. (odabrana poglavlja)
2. Filipović Petrović, Ivana (2018). Kada se sretnu leksikografija i frazeologija: o statusu frazema u rječniku. Srednja Europa: Zagreb.
3. Hrnjak, Anita (2017). Frazeologija u rodnome okviru. Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji. Knjigra: Zagreb. (odabrana poglavlja)
4. Menac, Antica, Fink–Arsovski, Željka, Venturin, Radomir (2014). Hrvatski frazeološki rječnik. Ljevak: Zagreb.
5. Odabrani članci (dostupni na Omegi).

 

Izborna literatura:

1. Велковска, Снежана (2002). Белешки за македонската фразеологија. Скопје: Институт за македонски јазик Крсте Мисирков.
2. Fink–Arsovski, Željka (2002). Poredbena frazeologija : pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF-press.
3. Jakop, Nataša (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC.
4. Калдиева-Захариева (2013). Българска фразеология. София: Академично издателство Проф. Марин Дринов.
5. Lakoff G, Johnson M. (2015). Metafore koje život znače. Zagreb: Disput.
6. Мршевић-Радовић, Драгана (2002). Фразеологија и национална култура. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
7. Ничева, Кети (1987). Българска фразеология. София: Наука и изкуство.