Diplomski rad/ispit

Diplomski/magistarski rad prijavljuje se nakon odslušanog III. semestra Diplomskoga studija, a najkasnije do 1. svibnja u četvrtom semestru studija. Studenti sami biraju mentora i temu diplomskog rada te molbu za odobrenje upućuju vijeću Odsjeka na posebnom obrascu (vidjeti dolje pod “Obrasci”). Za interdisciplinarne radove studenti moraju imati komentora i odobrenje teme drugoga odsjeka. Studenti su dužni prijavi priložiti kratki sinopsis predložene teme (između 900 i 2500 znakova)

Studenti su prilikom pisanja diplomskog/magistarskog rada, a svakako prije predaje završne verzije dužni pridržavati se priloženih Uputa za oblikovanje diplomskog/magistarskog rada te potpisati Izjavu o neplagiranju.

Ukoliko istraživanje koje se provodi za potrebe izrade diplomskog rada uključuje istraživanje među ljudima (npr. ankete i intervjui), potrebno je – nakon prihvaćanja teme, a prije provedbe istraživanja – ishoditi ocjenu o etičnosti Povjerenstva za etičnost istraživanja na studiju južnoslavenskih jezika i književnosti. Studenti se u tom slučaju trebaju putem maila obratiti predsjednici Povjerenstva.

Alternativni oblik završnosti je polaganje integralnog diplomskog ispita (vidjeti dolje “Diplomski ispit”)


PREDAJA DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG RADA

Konačna verzija rada je verzija koju je odobrio mentor i koju student predaje kako bi pristupio obrani rada pred komisijom. Na prijedlog komisije konačna se verzija može doraditi nakon obrane.
Studenti koji žele diplomirati do kraja ljetnog semestra tekuće akademske godine (do sredine srpnja) konačnu verziju rada moraju predati mentoru do 15. lipnja. Studenti koji žele diplomirati do kraja tekuće akademske godine (do kraja rujna) konačnu verziju rada moraju predati mentoru najkasnije do 15. srpnja.
Završnu verziju diplomskog/magistarskog rada studenti su dužni predati u roku od 30 dana nakon obrane rada.


DIPLOMSKI ISPIT

Alternativni oblik završnosti na jezično-književnom usmjerenju Diplomskoga sveučilišnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti je polaganje integralnog diplomskog ispita (pismeno i usmeno prema predviđenom planu). Ta je alternativa otvorena samo studentima koji pišu diplomski rad na drugoj studijskoj grupi.

Diplomskim ispitom su obuhvaćene prevoditeljske kompetencije i gramatika svakoga od studiranih jezika. Student je dužan odabrati po pet stranica teksta iz tri funkcionalna stila (razgovorni, administrativni, publicistički, znanstveni i književnoumjetnički), prevesti ih na hrvatski te predati prijevod s izvornikom dva tjedna prije predviđenog termina komisijskog ispita. Pismeni dio komisijskoga ispita sastojat će se od gramatičkoga testa (teme/pitanja u prilogu), a usmeni dio od pitanja vezanih uz predane prijevode.

Pitanja za pismeni dio ispita:


Obrasci:

  1. Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora diplomskog rada
  2. Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora/komentora jedinstvenog diplomskog rada u dvopredmetnoj kombinaciji studija
  3. Izjava o neplagiranju

Prilozi: