Poredbenopovijesne jezikoslovne analize

Nositeljica kolegija: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.
Izvođači: dr. sc. Jelena Tušek, poslijedoktorandica
ECTS-bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (ljetni)
Status: izborni kolegij
Oblik nastave: ​ 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno

Cilj kolegija: ​ Analiza teorijskolingvističkih tekstova koji se tiču jezične politike na južnoslavenskom prostoru od kraja 20. stoljeća do danas. Osposobljavanje studenata za izradu analitičkoga rada na odabranu kontrastivnu sociolingvističku temu.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: ​ U kolegiju se studente osposobljava za kritičko čitanje primarne jezikoslovne literature.

Korištene metode: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati analitička metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati individualni istraživački rad.

Sadržaj kolegija:  Tumačenje i uspostavljanje društveno-političkog i kulturološkog okvirazarazumijevanje sociolingvističkoga statusa i korpusa suvremenih južnoslavenskih jezika. Na seminarima se raspravlja o konceptu jezika kao identiteta te o pojmovima kulturne tradicije i civilizacijskoga naslijeđa. Primarni interes ovogodišnjeg kolegija Poredbenopovijesne jezikoslovne analize bit će usmjeren na jezičnu politiku na južnoslavenskom prostoru od kraja 20. stoljeća do danas.

Način polaganja ispita: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u kritičkom čitanju predviđene literature. Obaveza je studenta do kraja semestra predati analitičke radove prema dogovoru s nastavnikom.