Semantika južnoslavenskih jezika

Nositelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.

Izvođači: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof., dr. sc. Jelena Tušek, poslijedoktorandica

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: kolegij s unutrašnjom izbornošću

Oblik nastave: 1P + 1S

Uvjeti za upis kolegija: upisan diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznati studente sa složenošću značenjskih pojavnosti na primjerima južnoslavenskih jezika te ih upoznati s tradicionalnim i suvremenim pristupima značenju.

Korištene metode: frontalna ili predavačka metoda na predavanjima te grupni i individualni studentski rad na seminarima.

Teme na kolegiju: strukturalna i kognitivna semantika, vrste i osnovne karakteristike značenja, semička/komponencijalna analiza kao jedan od temeljnih modela semantičkog opisa, kontekstna analiza, semantička polja, semantički povezani leksemi: paradigmatska razina, sinonimija, antonimija, taksonomije, hiperonimi, hiponimi; polisemija: promjene značenja: čimbenici promjene značenja polisemija i dijakronijska semantika; promjene značenja: slučaj lažnih prijatelja u (južno)slavenskim jezicima; teorija konceptualne metafore

Ispitna literatura:

Raffaelli I. (2009) Značenje kroz vrijeme. Zagreb: Disput

Šarić Lj. (2014) Prostor u jeziku i metafora.

Tabakowska E. (2005) Gramatika i predočavanje: Uvod u kognitivnu lingvistiku. Zagreb: FF press: 29-51

Način praćenja studenata: Studenti tijekom semestra aktivno sudjeluju u seminaru, a uvjet za izlazak na ispit je predana semantička analiza prema uputama dobivenim od nastavnika. Usmeni ispit.

Preporučena literatura:

Lyons, J. (1995) Linguistic Semantics – An Introduction.

Raffaelli I (1996) Semantički primitivi

Raffaelli I (2004) Odnos strukturalne semantike prema kognitivnoj

Prćić T. (1997) Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci, Novi Sad.

Vidović Muha A. (2000) Slovensko leksikalno pomenoslovje.