Suvremeni bugarski jezik – morfosintaksa

Nositelj: dr.sc. Ana Vasung, doc.
Izvođač: dr. sc. Evelina Grozdanova, ug. lekt.

ECTSbodovi: 5

Jezik:hrvatski i bugarski

Trajanje: 1 semestar

Status (obavezni/izborni): obavezni kolegij s unutarnjom izbornošću

Oblik nastave: 15P 15S

Uvjeti za upis kolegija: upisan1. semestar diplomskogstudija

Način provjere znanja: pismeni ispit

Okvirni sadržaj predmeta:Opis morfoloških i sintaktičkih jedinica, njihovih gramatičkih značenja, karakteristika i problematika u postojećim lingvističkim teorijama. Osobita se pažnja posvećuje analitičkom ustroju, kategoriji određenosti te vremenskoj kategoriji suvremenog bugarskog jezika. Teme koje obuhvaća kolegij su i klasifikacija rečenica, različite suvremene sintaktičke teorije i njihova primjena u bugarskom jeziku. Posebna se pažnja posvećuje modalnosti, redu riječi, kontekstualnoj i stilističkoj uvjetovanosti. Studente se potiče na kontrastivno proučavanje dvaju jezika.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Osim teoretskih znanja o morfosintaktičkom sustavu bugarskoga jezika u usporedbi s hrvatskim, studenti stječu i praktična znanja, koja primjenjuju u analizi teksta i kontrastivnim opisima vrsta riječi te prilikom prevođenja u oba smjera.

Obavezna literatura:

  1. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.: ИК “Петър Берон”, София.

  2. Ницолова Р., Българска граматика. Морфология. Университетско издателство «Св. Климент Охридски». София, 2008

  3. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив.