Suvremeni makedonski jezik – morfosintaksa

Nositelj: dr. sc. Ana Vasung, doc.
Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL
Ispit: da
Ocjena: brojčana
Cilj kolegija: Ovladavanje pojmovima i terminima: gramatika makedonskog jezika, gramatičke razine, gramatičke kategorije, bliskosrodni jezici, kontrastivna/konrontativna gramatika bliskosrodnih jezika, morfološka analiza, sintaktička analiza, morfosintaktička analiza. Ovladavanje sposobnošću kritičke morfosintaktičke analize makedonskoga teksta u usporedbi s hrvatskim.
Oblici provođenja nastave: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad te razumijevanje mogućnosti uspoređivanja gramatičkih struktura morfološke i sintaksičke razine bliskosrodnih i tipološki različitih jezika .
Sadržaj kolegija: U kolegiju se studente upoznaje s osnovama kontrastivne/konrontativne gramatike, osobito s razlikama u gramatičkim strukturama makedonskoga i hrvatskoga jezika i razlikama u terminologiji i sustavu opisa. Studenti tijekom semestra na primjerima iz makedonskoga i hrvatskoga jezika osvješćuju i analiziraju posebnosti gramatičkoga opisa i samostalno, u okviru seminarskoga zadatka, izrađuju kontrastivne opise pojedinih morfosintaktičkih fenomena.

Literatura:

1. Минова-Ѓуркова Љ. (2006) Граматика на македонскиот јазик за странци. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
2. Спасов Љ. (2011) Резултативна видска (аспектна) конфигурација на глаголите во македонскиот јазик: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
3. Минова-Ѓуркова Л. (2000) Синтакса на македонскиот стандарден јазик: Магор, Скопје.

ECTS paket