Suvremeni slovenski jezik – morfosintaksa

Nositelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. profesorica
Izvođači: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. profesorica
ECTS-bodovi: 5
Jezik: slovenski, hrvatski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: obavezna izbornost za studente diplomskoga studija JSL
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat seminara tjedna
Uvjeti: upisan diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti

CILJ: Ovladavanje pojmovima i terminima: gramatika i gramatičke razine, bliskosrodni jezici, kontrastivna gramatika, morfološka analiza, sintaktička analiza, morfosintaktička analiza. Ovladavanje sposobnošću kritičke morfosintaktičke analize slovenskoga teksta u usporedbi s hrvatskim.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad te razumijevanje mogućnosti uspoređivanja gramatičkih struktura.
SADRŽAJ KOLEGIJA: U kolegiju se studente upoznaje s osnovama kontrastivne gramatike, osobito s razlikama u gramatičkim strukturama slovenskoga i hrvatskoga jezika i razlikama u terminologiji i sustavu opisa. Studenti tijekom semestra na primjerima iz slovenskoga i hrvatskoga jezika osvješćuju i analiziraju posebnosti gramatičkoga opisa i samostalno, u okviru seminarskoga zadatka, izrađuju kontrastivne opise pojedinih vrsta riječi. Posebno ćemo se baviti sljedećim temama: Definicija i sadržaj morfologije i sintakse kao jezičnih razina, uvođenje pojma morfosintakse i kontrastivne perspektive. Bavljenje elementima normativnosti te vrstama riječi i njihovim funkcijama u rečenici.

ISPITNA LITERATURA: (odarana poglavlja)
1. BARIĆ, LONČARIĆ, MALIĆ, PAVEŠIĆ, PETI, ZEČEVIĆ, ZNIKA (1995.) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
2. Bernard COMRIE, Greville G. CORBETT (2001). The Slavonic languages. Routledge Language Family Descriptions.
3. Anton BAJEC, Rudolf KOLARIČ, Mirko RUPEL (1956). Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
4. Peter HERRITY (2000). Slovene. A comprehenive grammar. London and New York: Routledge grammars.
5. Josip SILIĆ i Ivo PRANJKOVIĆ (2005). Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga.
6. Jože TOPORIŠIČ (2001). Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Način polaganja ispita: Dva kolokvija tijekom semestra (svaki po 30% završne ocjene). Ispit (40% završne ocjene).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Pismeni zadaci i kolokviji.