Tečaj makedonskog jezika I

Nositelj/ izvođač kolegija: dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, v. lektorica
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: 2V
ECTS bodovi: 4
Jezik: hrvatski i makedonski
Ispit: pismeni i usmeni
Ciljevi kolegija: Upoznavanje s osnovama fonološkog, morfološkog i leksičkog sustava makedonskog jezika. Tečaj omogućuje studentima da razviju vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na makedonskom jeziku te steknu komunikativnu kompetenciju na početnoj razini (A 1-2). Sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama. Razumijevanje jednostavnih tekstova. Pravilno prevođenje jednostavnih tekstova na makedonskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Republici Sjevernoj Makedoniji
Sadržaj kolegija: Makedonski fonološki grafijski sustav. Osnove makedonske gramatike. Osnovni leksički fond. Obrada odabranih konverzacijskih tema.
Korištene metode: Usmenoi zlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija.
Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave; domaće zadaće; aktivno sudjelovanje na nastavi.
Ispit: na kraju semestra pismeni ispit.
Literatura
Obаvezna:
1. Кита Бицевска, „Почетен курс по македонски јазик„ Скопје 1995 г.
2. Виолета Ајдинска Папазовска, „Добре дојдвте на македонски јазик„ Скопје 1999 г.
3. Општа граматика на македонскиот јазик, група автори, Скопје, 2008 г.

ECTS paket