Makedonska književnost i film

Nositelj: dr. sc. Ivica Baković, doc.

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Status kolegija: izborni

Oblik nastave: 15 sati predavanja, 15 sati seminara

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je izborni i namijenjen studentima obaju smjerova diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti te svim ostalim studentima Filozofskog fakulteta.

Sadržaj kolegija: Razvoj suvremenog makedonskog filma od 1952. godine išao je ruku pod ruku s razvojem makedonske književnosti, i to prije svega tako što su književnici najčešće bili scenaristi prvih makedonskih filmova (rjeđe redatelji) te tako što su se određena književna djela uzimala kao predlošci za filmska djela, no i tako što su ponekad neka filmska djela poslužila kao „predlošci” književnim djelima. S obzirom na neraskidive veze makedonske književnosti i filma, na kolegiju će se analizirati odnosi književnosti i filma u makedonskoj kulturi. Pri tome će se naglasak staviti na filmske adaptacije značajnih književnih djela (novela, romana i drama), a usputno će se dotaknuti i ostali modeli književno-filmskih dodira. Nakon uvodnog dijela u kojem će se studenti upoznati s temeljnim pojmovima teorije filma, teorije adaptacije i naratologije, analizirat će se književni tekstovi i „njihovi” filmovi.

Korištene metode: Predavanja o osnovnim pojmovima teorije filma i naratologije te predavanja o povijesti makedonskog filma i književnosti (s naglaskom na njihovu međusobnom odnosu). Korištenje multimedijalnih pomagala (video projekcije isječaka iz odabranih filmova). Seminarska izlaganja i seminarske rasprave o pogledanim filmovima i pročitanim književnim tekstovima. Kolokvij o osnovnim pojmovima teorije filma.

Ishodi učenja: Nabrojati najznačajnije makedonske filmove nastale na temelju obrade književnih tekstova, nabrojati najznačajnije makedonske filmske adaptacije književnih djela, razlikovati filmske stilove u povijesti makedonskog filma, analizirati izabrane makedonske filmove i književne tekstove, definirati osnovne pojmove teorije filma, adaptacije i naratologije.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave (minimalno tri izostanka), redovito čitanje književnih i teorijskih tekstova, gledanje filmova, aktivnost u seminaru. Za prvi mjesec obavezno pročitati Osnove teorije filma Ante Peterlića.

Način polaganja ispita: seminarski rad. Konačna ocjena ovisi o redovitosti (10%), uspjehu na kolokviju (30%), aktivnom sudjelovanju na seminarima (30%) te seminarskom radu (30%).

ECTS paket

Stranica kolegija na Omegi.