IZVANREDNI ISPITNI ROKOVI

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija, Uvod u semantiku, Lingvistika i njezini dijalekti

Rok: 23. travnja 2024. u 11.30 sati u B024. Uz prijavu ispitnog roka potrebno je poslati najavu  na dkatunar@ffzg.hr

 

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević

Uvod u semiologiju, Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

Rok: četvrtak, 18. travnja 2024. od 12.30 sati, u B-005

Kako bi se što manje čekalo, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja!

 

Prof. Mate Kapović

Fonologija, Ie. fonologija, Ie. morfologija

Rok: petak, 19. travnja u 10. 15 sati  2024. u  A 113

Uz najavu mailom par dana prije

 

Prof. Ranko Matasović

1. Indoeuropska lingvistika, 2. Uvod u indoeuropsku lingvistiku, 3. Indoeuropska mitologija, 4. Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova, 5. Jezici svijeta, 6. Staroirski, 7. Staroirski tečaj, 8. Poredbena gramatika indoeruopskih jezika – staroarmenski, 9. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški, 10. Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski.

Rok:  četvrtak, 18. 4., u 9h u A-216.

 

Doc. dr. sc. Boško Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Odabrana poglavlja iz algebarske
Prepoznavanje obavijesti u tekstu, Statističke metode u lingvistici

Rok: utorak, 23.04.2024. u 13 h u B 024

 

Prof. dr. sc.  Ida Raffaelli

Semantika, Temlji kognitivne lingvistike, Kognitivna lingvistika, Kognitivna sintaksa i semantika, Kognitivn modeli semantičkih promjena

ROK: ponedjeljak, 22. travnja u 10:30 uz prethodnu najavu mailom do petka, 19. travnja do 15 sati.

 

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac

Doc. dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2,

Uvod u psiholingvistiku i Mentalni leksikon

Rok: četvrtak, 18. travnja, 2024. u 14 sati u B003.

Uz prijavu ispitnog roka potrebno je poslati najavu  na msekulicsovic@gmail.com

 

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u opću lingvistiku – prof. Vlasta Erdeljac

Uvod u primijenjenu lingvistiku, Etika govorenja, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo

ROK: utorak, 23. travnja u 15 sati u B-302, uz obaveznu najavu mailom na isimeon@ffzg.hr.

 

Dr. sc. Matea Filko

Jezični prektikum, Generativna Gramatika

ROK: 18.04.2024. u 11.30 u B 302, uz obaveznu najavu e-poštom

 

Prof. Marko Tadić i doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Algebarska lingvistika, Korpusna lingvistika i Jezične tehnologije

Morfologija, Sintaksa, E-leksik i Ovisnosna gramatika:

ROK: 18. travnja, 11:00 h, B302 – uz obaveznu najavu mailom meni i nositeljima kolegija Morfologija (prof. Tadić) i Sintaksa (prof. Raffaelli)

Prof. dr.sc. Mislava Bertoša

Znakovi u društvu, Znakovi u komunikaciji, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji, Analiza diskursa, Semiotika reklamne komunikacije.

ROK: 24. travnja u 13 sati, molim prethodnu najavu mejlom.