Dr. sc. Daniela Katunar, docentica

katunar 2_a1Daniela Katunar rođena je 31. svibnja 1985. godine u Zagrebu. Godine 2004. završila je opću gimnaziju u Zagrebu, a 2008. diplomirala je opću lingvistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (tema diplomskog rada: “Tematska i taksonomska kategorizacija u prvom i drugom usvojenom jeziku”, Odsjek za lingvistiku). Tijekom dodiplomskog studija bila je dobitnicom Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2007. godine u sklopu kojeg je organizirala i provela studentsko terensko istraživanje pod nazivom “Multimedijski korpus istrorumunjskog”. Ujedno je 2008. godine bila dobitnicom Nagrade za izvrsnost u studiju komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Akademske godine 2008./2009. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1. lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (na projektu Leksička semantika u izradi Hrvatskog WordNeta, MZOŠ 130-1300646-1002) te aktivno sudjeluje u nastavi Odsjeka za lingvistiku na prediplomskom i diplomskom studiju. Ujedno je u periodu od 2010. do 2015. godine bila suradnicom na nekoliko međunarodnih projekata, redom CESAR (Central and South-East European Resources), Let’s MT! CIP-ICT-PSP.2009.5.1 Multilingual Web:Machine translation for the multilingual web, NetWords (The European Network on Word Structure. Cross-disciplinary.approaches to understanding word structure in the languages of Europe) te projektu EoSS (Evolution of Semantic Systems, u suradnji s Max Planck institutom u Nijmegenu). Dobitnica je Fulbright stipendije za akademsku godinu 2014./2015. koju je provela na sveučilištu Princeton u SAD-u. 2015. godine obranila je doktorski rad pod nazivom “Ustroj leksikona u konstrukcijskoj gramatici – primjer prijedloga u hrvatskom jeziku” (mentorica: prof. dr. sc. Ida Raffaelli) čime je stekla akademski stupanj doktora znanosti i prešla na radno mjesto znanstvenog novaka – poslijedoktoranda na Odsjeku za lingvistiku. 2016. godine izabrana je u zvanje znanstvene suradnice. Na Odjsjeku za lingvistiku izvodi nastavu iz područja semantike, kognitivne lingvistike i lingvističke tipologije. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim skupovima i radionicama, objavila preko deset izvornih znanstvenih i preglednih radova te je recenzirala nekoliko znanstvenih radova za časopise Suvremena lingvistika i Language Resources and Evaluation (LRE). 2013. godine bila je tajnicom Zagrebačkog lingvističkog kruga, a 2014. godine njegovom voditeljicom.

 

BIBLIOGRAFIJA