Diplomski rad

Diplomski rad prijavljuje se nakon odslušanog III. semestra Diplomskoga studija, a najkasnije do 1. svibnja u IV. semestru studija. Studenti sami biraju mentora i temu diplomskog rada te ih prijavljuju Odsjeku na posebnom obrascu. Za interdisciplinarne radove studenti moraju imati komentora i odobrenje teme drugoga odsjeka. Obrasci se mogu preuzeti pod kategorijom “Diplomski rad