Frazeologija južnoslavenskih jezika

Nositelj kolegija: dr. sc. Ana Vasung, doc.

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status (obavezni/izborni): kolegij s unutarnjom izbornošću, izborni kolegij za vanjske studente

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 1P 1S

Uvjeti za upis kolegija: upisan 3. semestar diplomskog studija

Način provjere znanja: pismeni ispit

Okvirni sadržaj predmeta: Osnovna znanja o frazeologiji kao samostalnoj lingvističkoj disciplini, predmetu njezina istraživanja i teorijskim postavkama. Frazeologiji južnoslavenskog jezika pristupit će se s kontrastivnog aspekta, a u samoj će se analizi (strukturnoj, semantičkoj, sintaktičkoj) primijeniti i metode i teorije drugih disciplina poput lingvokulturologije, kognitivne lingvistike, teorije prevođenja itd.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Student proširuje svoj leksik i aktivnom upotrebom frazema stječe bolje izražajne mogućnosti. Očekuje se samostalan rad na analizi frazema, sa semantičkog i strukturnog aspekta, uspoređivanje frazema i pronalaženje ekvivalenata u hrvatskom jeziku. Student ćmoćianalizirati frazeološke jedinice pronalaziti ekvivalente hrvatskom jeziku, razumjeti frazeme koji se koriste govornom jeziku tako stećprevodilačke kompetencije te naučiti koristiti rječnike korpusnu drugu dostupnu građu.

Obaveznaliteratura:

 1. Велковска, Снежана (2002). Белешки за македонската фразеологија. Скопје: Институт за македонски јазик Крсте Мисирков.

 2. FinkArsovski, Željka (2002). Poredbenafrazeologijapogledizvanaiiznutra. Zagreb: FF-press.

 3. Jakop, Nataša (2006). Pragmatična frazeologija. Ljubljana: Založba ZRC.

 4. Мршевић-Радовић, Драгана (2002). Фразеологија и национална култура. Београд:Друштво за српски језик и књижевност Србије.

 5. Недкова, Емилия (2011). Фразеологизмите като знаци в езика на културата (върху материал от български, сръбски и руски език). Русе: ЛЕНИ-АН.

 6. Ничева, Кети (1987). Българска фразеология. София: Наука и изкуство.

Rječnici:

 1. Димитровски, Тодор, Ширилов, Ташко (2003) Фразеолошки речник на македонскиот јазик, Т. 1, 2 и 3. Скопје: Огледало

 2. Fink–Arsovski, Željka i sur. (2006). Hrvatsko – slavenski rječnik poredbenih frazema. Zagreb: Knjigra.

 3. Keber, Janez (2011). Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: Založba ZRC.

 4. Matešić, Josip (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

 5. Menac, Antica, Fink–Arsovski, Željka, Venturin, Radomir (2003). Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak.

 6. Нанова, Ани (2005). Фразеологичен синонимен речник на българския език. София: Хейзъл.

 7. Ничева, Кети, Спасова–Михайлова, Сийка, Чолакова, Кристалина (1975). Фразеологичен речник на българския език. Т. 1 и 2. София: БАН.