dr. sc. Zvonko Kovač

redovni profesor u miru

Soba: B-209
Telefon: 01/4092-109
E-mail: zkovac@ffzg.hr


Prof. dr. sc. Zvonko Kovač je gimnaziju završio u Čakovcu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim u svojstvu nastavnika u svim zvanjima (red. prof. od 2001. do 2021. godine), na matičnom je fakultetu djelovao kao član i voditelj više južnoslavističkih katedri, suosnivatelj novoga studija južne slavistike, koautor studijskih programa te nositelj i izvoditelj nekolicine novih kolegija. Bio je  pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti  (od 2002. do 2004.) te pročelnik Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti (2013. do 2016.), kao i predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti (2005. do 2020.)
Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkim doktorskim studijima, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike i interkulturne povijesti književnosti, redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenske međukulturne književnosti. Bio je mentor za 5 završenih znanstvenih magisterija, 15 doktorskih radova (od čega jednom inozemnom kao komentor, a 2 doktorata u izradi), kao i za nekoliko desetaka diplomskih (magistarskih) radova.
Povremeno je predavao i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše na lektoratu u Göttingenu te na Rijeci), a u posljednje doba surađuje sa slavističkim središtima u Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Hamburgu, Halleu, Jeni, Baselu, Kopru, i dr. Boravio je na uglednim inozemnim istraživačkim stipendijama A. von Humboldt, Basileus i dr. U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike, metodologijom  povijesti književnosti, međuknjiževnom kritikom i sl. Djelovao je kao voditelj više znanstvenih projekata, a sudjelovao je na preko stotinu međunarodnih i domaćih simpozija. Uredničke poslove obavljao je ili obavlja suuređivanjem zbornika znanstvenih radova Poezija Tomaža Šalamuna, Jezik književnosti, znanosti i medija, Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret, kao i u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, a bio je recenzent ili član u više desetaka organizacijskih ili programskih odbora mnogih simpozija i izdanja. Piše i objavljuje književnu kritiku i poeziju od studentskih dana. Autor je nekoliko autorskih knjiga, odnosno ukupno više stotina znanstvenih rasprava, stručno-kritičkih članaka, ogleda i recenzija. 

ZNANSTVENI RADOVI, KRITIKE I ESEJI OBJAVLJENI U KNJIGAMA

1. Interpretacijski kontekst, ICR, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1987.
2. Kritika knjigoslovlja i druge kritike, Osijek: Revija, 1987.
3. a) Poetika Miloša Crnjanskog, Rijeka: Izdavački centar, 1988.
     b) Поетика Милоша Црњанског, Београд: Службени гласник, 2012.
4. Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Zagreb: Biblioteka književne smotre, 2001.
5. Raznoliko pjesništvo. Književno-kritičke zabilješke (1975-1978), Mala knjižnica DKH, Zagreb, 2003.
6. Međuknjiževna tumačenja, Zagreb: Biblioteka književne smotre, 2005.
7. Domovinski eseji, Čakovec: Insula, 2009.
8. Međuknjiževne rasprave. Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti (bitno prošireno i izmijenjeno izdanje),  Beograd: Službeni glasnik 2011.
9. Interkulturne studije i ogledi, Zagreb: FF press, 2016.
10. Međujezična razlaganja, Čakovec: Biblioteka Insula, 2018.

Crosbi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=76065 (od izbora u zvanje red. prof. 2011.),
Cobis (u slovenskim knjižnicama): https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=Kova%C4%8D%2C+Zvonko&db=cobib&mat=allmaterials