dr. sc. Zvonko Kovač

redovni profesor

Katedra za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti
Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-209
Telefon: 01/4092-109
E-mail: zkovac@ffzg.hr

Konzultacije: petkom od 13 do 14 sati (uz prethodnu najavu e-mailom) te nakon nastave (na Skypeu);
izvanredno, za studente diplomskoga i doktorskoga studija te apsolvente konzultacije (posebno za diplomske i doktorske radove) mogu se dogovoriti svaka dva-tri tjedna i petkom od 14 sati ili subotom od 11 sati


Zvonko Kovač (r. 1951.) je gimnaziju završio u Čakovcu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim u svojstvu nastavnika u svim zvanjima, na matičnom je fakultetu djelovao kao voditelj južnoslavističkih katedri, suosnivatelj studija južne slavistike te kao pročelnik Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, a sada je predstojnik Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti. Bio je na istraživačkim stipendijama A. von Humboldt, Basileus i dr. Na novom studiju južne slavistike, kao i na zagrebačkom doktorskom studiju, uz predavanja iz poredbeno-južnoslavističke problematike i interkulturne povijesti književnosti, redovito održava nastavu iz novije slovenske te suvremene bosanske i južnoslavenske međukulturne književnosti. Bio je mentor za 5 završena magisterija, 11 završenih doktorata te za više desetaka diplomskih radova. Povremeno je predavao i na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (najviše na lektoratu u Göttingenu te kao gost-profesor na Rijeci), a u posljednje doba surađuje sa slavističkim središtima u Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Hamburgu, Halleu i Kopru. Od ak. god. 2013./14. pročelnik je Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti. U svojim istraživanjima, osim pojedinačnim piscima iz južnoslavenskih književnosti, posebno se bavio pitanjima interpretacije književnosti i esejistike, metodologijom povijesti književnosti, poredbenim analizama, međuknjiževnim tumačenjima i kritikom, itd. Bio je voditelj više znanstvenih projekata. Uredničke poslove obavljao je ili obavlja u časopisima Filološke studije, Kaj, Kolo, Poznańskie Studia Slawistyczne, i dr. Piše i objavljuje književnu kritiku i poeziju od studentskih dana. Autor je petnaestak autorskih knjiga te više desetaka znanstvenih i stručno-kritičkih članaka.

Bibliografija