Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje

Nositelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić, red. prof.

Izvođač: Jelena Tušek, asist.

ECTS-bodovi: 3 ECTS
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski
Status: obavezni kolegij za studente južnoslavenskih jezika i književnosti i izborni za ostale studente Filozofskog fakulteta
Oblik nastave: 1P / 1S
Uvjeti za upis kolegija: bez uvjeta
Cilj kolegija: Kolegij je uvodnog karaktera s ciljem upoznavanja s poviješću proučavanja (slavenskih) jezika, osnovnih lingvističkih pojmova i osposobljavanja za samostalan istraživački rad.

Korištene metode: Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi temeljno općelingvističko znanje na primjerima iz (južno)slavenskih jezika.

Sadržaj kolegija: U kolegiju se na primjerima iz južnoslavenskih jezika obrađuju osnovni pojmovi suvremenog jezikoslovlja. U tom se kontekstu posebno problematiziraju genetski, tipološki i sociolingvistički odnosi unutar slavenske jezične porodice te se studente upoznaje s najvažnijim područjima djelovanja i s istaknutim predstavnicima suvremenog (slavenskog) jezikoslovlja.

Literatura: Na Omegi.

Način polaganja ispita: Preduvjet za pristupanje završnom ispitu su uspješno položeni kolokvij i kratak istraživački rad. Pismeni ispit (85 %), istraživački rad (15 %)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje odabranih tekstova), izrada kratkog istraživačkog rada i njegovo izlaganje. Pismeni ispit