Djelatnost Odsjeka/Katedri

MEĐUNARODNI PROJEKTI PRI ODSJEKU


EU KA2 project LISTEN, TALK, SPELL, ACT 

Kindergarten Medveščak started KA2 project “Listen, talk, spell, act”. The project will last from October 1, 2017. and will end on September 30, 2019. The total value of the project for all involved institutions is € 111,485.00, and our institution is the coordinator and the holder of the project.

Holder and coordinator of the project:
Kindergarten Medveščak (Croatia)

Partners in the project:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Linguistics, University of Zagreb, Croatia – partner; Project Leader: Vlasta Erdeljac, Ph.D., full professor
NGO Blaberon (Croatia) – partner
NGO Divlja Misel (Slovenia) – partner
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis “Buratinas” (Lithuania) – partner
Cukurova Anaokulu (Turkey) kindergarten – partner
Istituto Comprensivo Fiano (Italy) – partner

Description of the project:
The project “Listen, talk, spell, act” (LTSA) aims at raising awareness of preschool teachers and parents of the importance of reading to kindergarten children. The project will enable preschool teachers’ to achieve high quality skills and competences in the field of early reading and children to improve their abilities in the area of literacy and critical thinking. Due to poor statistics about reading achievements all over Europe, a big part of this project is the exchange of good praxis and experiences among different international partners which can result in new and innovative reading methods and strategies for enhancing early reading.


ACCURATAnalysis and Evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of Machine Translation (Sedmi okvirni program, FP 7)

 • Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Krešimir Šojat

Opis projekta: Svrha projekta ACCURAT bila je istražiti metode i tehnike za nadilaženje jednoga od središnjih problema strojnoga prevođenja – nedostatak jezičnih resursa za nedovoljno računalno poduprte područja strojnoga prevođenja. Glavni je cilj projekta bio pronaći, analizirati i vrjednovati nove metode koje bi omogućile uporabu usporedivih korpusa s ciljem nadomještanja manjka u opsegu jezičnih resursa za određene jezične parove i tekstne domene ne bi li se u konačnici poboljšali postupci strojnoga prevođenja.
Više o projektu


LetsMT!Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored MT (Program konkurentnosti i inovacija, ICT-PSP)

 • Voditelj hrvatskoga tima: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: Kako je nekoliko proteklih godina statističko strojno prevođenje postalo prevladavajuća paradigma, pokazalo se kako njegova kakvoća uvelike ovisi o opsegu podataka za treniranje. Kako danas većina paralelnih tekstova još uvijek postoji za veće jezike, sustavi za statističko strojno prevođenje kvalitetniji su za te jezične parove od jezičnih parova s jezicima s ograničenim brojem paralelnih jezičnih resursa. Projekt LetsMT! pokušao je nadoknaditi taj nedostatak izgradnjom tehnološke platforme za izgradnju vlastitih statističkih strojnoprevoditeljskih sustava iz vlastitih ili javno dostupnih usporednih tekstova.
Više o projektu


CESARCentral and South-East European Resources (Program konkurentnosti i inovacija, ICT-PSP)

 • Voditelj hrvatskoga tima: dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: Projekt CESAR u bliskoj koordinaciji s mrežom izvrsnosti META-NET uz istodobnu osjetljivost prema praksi u istraživačkoj zajednici, kanio se okrenuti rješavanju manjka jezičnih resursa, alata i servisa za srednjo- i jugoistočno europske jezike. Taj se cilj postigao poboljšavanjem, nadogradnjom, standardizacijom i međusobnim povezivanjem širokoga spektra jezičnih resursa i alata, čineći ih dostupnima kroz otvorenu jezičnu infrastrukturu. Projekt je omogućio pristup iscrpnome skupu jezičnih resursa i alata za bugarski, hrvatski, madžarski, poljski, slovački i srpski jezik. Resursi su uključivali jedno- i višejezične govorene i pisane baze tekstova, korpuse, rječnike i wordnete, a alati su uključivali opojavničitelje, lematizatore, označivače i parsere.


CLARINCommon Language Resources and Technology Infrastructure (Sedmi okvirni program, FP 7)

 • Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić

Opis projekta: Široko zamišljen sveeuropski suradni projekt koji je za cilj imao stvoriti, koordinirati i učiniti dostupnima jezične resurse i jezične tehnologije za krajnje korisnike. CLARIN istraživačima iz humanističkih i u društvenih znanosti nudi pomagala koji im omogućuju računalno potpomognutu obradbu jezika kao nositelja kulturnoga sadržaja i znanja, sredstva za komunikaciju, sastavnice identiteta i kao objekta proučavanja.
Više o projektu


CADIALComputer Aided Document Indexing for Accessing Legislation (FP 7)
– Voditelj FP7 projekta: dr. sc. Marko Tadić
  – Više o projektu


XlikeCross-lingual Knowledge Extraction
Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat
Više o projektu


PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions (ICT-COST)


NETWORDS – The European Network on Word Structure, Cross-disciplinary approaches to understanding word structure in the languages of Europe
Voditeljica hrvatskoga tima: dr. sc. Ida Raffaelli
Suradnici: Daniela Katunar
Više o projektu


 Evolution of Semantic Systems (EoSS) – A research initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics

 • Voditelji hrvatskoga tima: dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Ida Raffaelli (od 2012.)
 • Suradnici: dr. sc. Jana Willer Gold, Tena Gnjatović, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: The main aim of the EoSS project is to investigate how meanings vary over space and change over time. We focus on different kinds of categories: containers (kinds of objects), colour (attributes of objects), body parts (parts of objects), and spatial relations (how objects are related to one another).
Više o projektu


MZT PROGRAM – znanstveni program Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik objedinjuje 5 projekata MZT od kojih se dva projekta izvode pri Odsjeku

 • Voditelj programa: prof. dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Božo Bekavac, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: Temeljna je nakana ovoga interdisciplinarnoga programa proučiti i izgraditi teorijske modele funkcioniranja pojedinih podsustava hrvatskoga jezika. Na temeljima tih teorijskih spoznaja izgradit će se računalne primjene tih teorijskih modela u obliku računalno podržanih resursa i alata.
Više o programu


DOMAĆI PROJEKTI PRI ODSJEKU (MZOŠ/MZT)


Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga WordNeta

 • Voditeljica projekta: dr. sc. Ida Raffaelli
 • Suradnici: dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: Ciljevi istraživanja su: (1) uočavanje i definiranje konceptualne i leksičke posebnosti hrvatskoga jezika u odnosu na ostale jezike, odnosno opis leksičko-semantičkoga sustava hrvatskoga jezika; (2) izrada Hrvatskoga WordNeta koji bi bio kompatibilan obrađenim jezicima uključenima u projekte EuroWordNet 1 i 2 te BalkaNet.
Više o projektu


Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje (2007.-2012.)

 • Voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić
 • Suradnici: dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Boško Bekavac, dr. sc. Daniela Katunar

Opis projekta: Cilj je ovoga projekta podići hrvatske korpuse na visoku razinu sumjerljivu s korpusima većih jezika na nekoliko načina: (1) proširenjem postojećega Hrvatskoga nacionalnoga korpusa (HNK) sa 101 na barem 200 milijuna pojavnica; (2) obogaćenjem HNK-a lingvističkim oznakama na morfološkoj (vrste riječi, gramatičke kategorije, leme), sintaktičkoj (sintaktički odsječci, rečenične strukture) i semantičkoj (oznake leksičkoga značenja iz Hrvatskoga WordNeta); (3) obavljanjem temeljnih statističkih istraživanja evidencije, frekvencije i distribucije jezičnih jedinica i njihovih kombinacija na više jezičnih razina; (4) sastavljanjem stanovitoga broja manjih korpusa hrvatskoga jezika za pojedina specijalistička područja; (5) sastavljanjem stanovitoga broja manjih usporednih korpusa u kojima bi hrvatski bio jedan od jezika u paru.
Više o projektu


Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi (2006.-2011.)

 • Voditelj: dr. sc. Ranko Matasović
 • Suradnici: dr. sc. Mate Kapović, Tena Gnjatović

Opis projekta: Projekt se bavio poredbenim proučavanjem hrvatskoga s tipološke i povijesne točke gledišta, u sklopu njega objavljeno je četrdesetak znanstvenih radova i dvije knjige, a organizirana su i dva međunarodna znanstvena skupa. Projekt je doprinio boljem razumijevanju položaja hrvatskoga unutar slavenskih i indoeuropskih jezika, ali i njegovih tipoloških osobitosti među jezicima svijeta.


Opseg i struktura rječnika u funkciji obrazovnih procesa (2004. – 2007.)
Voditeljica projekta: dr. sc. Vlasta Erdeljac
Suradnici: dr. sc. Dubravko Škiljan
O projektu


Konstrukcija i struktura jezičnog identiteta (2007.-2012.)

 • Voditelji: dr. sc. Dubravko Škiljan (2007.), dr. sc. Vlasta Erdeljac
 • Suradnici: dr. sc. Mislava Bertoša, dr. sc. Jana Willer-Gold, dr. sc. Martina Sekulić, Bojan Glavašević

Opis projekta: (1) analiza jezičnih politika kao instrumenata formiranja kolektivne svijesti o jeziku pruža osnovu za oblikovanje hrvatske jezične politike u procesima pristupanja Evropskoj Uniji; (2) izučavanje procesa simboličkih interakcija u složenim i višejezičnim zajednicama omogućuje stvaranje preduvjeta za multikulturalno obrazovanje i za razvoj društva tolerancije i razumijevanja drugih; (3) analiza strukture mentalnog leksikona omogućuje usavršavanje obrazovnih procesa učenja materinjeg i stranih jezika te razumijevanje jezičnog procesiranja u slučajevim različitih jezično-govornih patologija, kao i stvaranje odgovarajućih leksičkih baza (prema tipovima govornika i specifičnostima njihove jezične upotrebe).
Više o projektu


CroDeriV
CroDeriV is a morphological database of Croatian verbs. CroDeriV is developed by Krešimir Šojat and Matea Srebačić. Technical support is provided by Tin Pavelić and Vanja Štefanec.
– Voditelj: dr. sc. Krešimir Šojat
– Suradnici: dr. sc. Ida Raffaelli


Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (2002.-2006.)
– Voditelj: dr. sc. Marko Tadić
– Suradnici: dr. sc. Ivana Simeon, dr. sc. Krešimir Šojat, dr. sc. Boško Bekavac
O projektu


Tipologija označivanja u semiologiji i semiotici (2002.-2006.)
– Voditelj: dr. sc. Marin Andrijašević
– Suradnici: dr. sc. Mislava Bertoša


SUDJELOVANJA U IZVANODSJEČKIM PROJEKTIMA


LINEE – Languages in a Network of European Excellence (2006.-2010., FP6)
Suradnica: dr. sc. Mislava Bertoša


Bilateralni slovensko-hrvatski znanstveni projekt Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu (2009 – 2011)
Voditeljica: dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski
Suradnica: dr. sc. Mislava Bertoša


Teorijska kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika (2007.-)
Voditeljica: dr. sc. Milena Žic Fuchs
Suradnica: dr. sc. Ida Raffaelli
O projektu


OSTALE DJELATNOSTI ODSJEKA


LingChat – raspravna skupina nastavnika i studenata lingvistike četvrtkom
– Voditeljice: dr. sc. Jana Willer-Gold, Tena Gnjatović, dr. sc. Daniela Katunar


Radionica: Specifičnosti govora Arbanasa, (2012.)
Organizatorice: dr. sc. Jana Willer-Gold i Tena Gnjatović


LingLab – skupina nastavnika i studenata okupljenih oko psiholingvističkih tema
– Voditeljica: dr. sc. Vlasta Erdeljac


NetWordS ljetna škola, Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon, 2012. (Dubrovnik)
Organizatorica: dr. sc. Ida Raffaelli


9th Mediterranean Morphology Meeting, Morphology and Semantics, 2013. (Dubrovnik)
Među organizatorima: dr. sc. Ida Raffaelli


The Eighth International Conference, Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL-8), 2012. (Dubrovnik)
Voditelj: dr. sc. Marko Tadić


International Workshop on Balto-Slavic Accentology
– Pokretač: dr. sc. Mate Kapović


Ljetna škola Hrvatskog filološkog društva 2008. – Jezični i društveni aspekti identiteta slovačke manjine u našičkoj regiji (dvije radionice):

a. Lingvistički kriteriji utvrđivanja nacionalnog identiteta
Voditeljice: dr. sc. Jana Willer-Gold i Tena Gnjatović
Opis radionice: Predmet istraživanja radionice bila su dva slavenska jezika: slovački i hrvatski, u našičkoj regiji. Predmet je istraživan na dvije razine lingvističke analize: morfo-sintaktičkoj i semantičkoj. Odabirom dvojezičnih govornika za ispitanike u istraživanju htjelo se utvrditi metodom upitnika i intervjua na kojim razinama lingvističke analize i do koje mjere dolazi do interferencije ili preklapanja ta dva jezična sustava, te nadalje pokušati ponuditi odgovore i objašnjenja na temelju dobivenih podataka.

b. Identitet i komunikacija: istraživanje javne komunikacije u višejezičnim zajednicama
Voditelji: Bojan Glavašević i Marina Grubišić
Opis radionice: Radionica se usredotočila na istraživanje komunikacijske efikasnosti i javne komunikacije u našičkoj regiji, u periodu od početka 20. stoljeća do kraja njegove prve polovice. Osim intervjuiranja uzorkovanih grupa, proučavala se relevantna historijska građa u Muzeju grada Našice.