Opća lingvistika

HODOGRAM STUDIJA

Studij omogućuje studentima da se upute u produbljenija znanja o individualnom i kolektivnom usvajanju jezične kompetencije i raspolaganju njome, o tome kako čovjekova jezična djelatnost funkcionira u širim okvirima komunikacijske i simboličke prakse, te kako se analiziraju, s različitih aspekata, jezični iskazi. Izborni su predmeti, u širokom dijapazonu, namijenjeni individualnom proširenju studijske osnove, bilo iz ostalih domena lingvistike, bilo iz nekog od komplementarnih područja humanističkih i društvenih znanosti. Student, stekavši akademski naziv magistra lingvistike, smjer opća lingvistika, osposobljen je za rad u znanstvenim institucijama lingvističke, filološke i šire humanističke orijentacije, u masovnim medijima, na poslovima javnog predstavljanja poduzeća i ustanova (public relations), te svagdje gdje je potrebno oblikovati i/li kritički analizirati jezične iskaze (na poslovima propagande, društvenih istraživanja itd.)

 Obavezni predmeti

 • LI2301: Znakovi u komunikaciji
 • LI2302: Mentalni leksikon
 • LI2303: Analiza diskursa
 • LI2304: Znakovi u društvu

 Unutarnji izborni predmeti

 • LI2321: Jezične tehnologije
 • LI2322: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
 • LI2323: Statističke metode u lingvistici
 • LI2324: Prevoditelj i računalo
 • LI2331: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
 • LI2332: Razvoj i učenje jezika
 • LI2333: Jezični poremećaji
 • LI2334: Semantika razumijevanja
 • LI2341: Kognitivna sintaksa i semantika
 • LI2323: Statističke metode u lingvistici
 • LI2344: Kognitivni modeli semantičkih promjena
 • Ovisnosna gramatika
 • Značenje u jeziku
 • Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
 • Akcentologija I
 • Akcentologija II
 • Jezici, kulture i identiteti mladih
 • izborni predmeti diplomskoga studija koji se održavaju u upisanoj akademskoj godini
 • LI141x: Tečaj indoeuropskoga jezika
  • LI141a: Tečaj sanskrta
  • LI141b: Tečaj grckoga
  • LI141c: Tečaj latinskoga
  • LI141d: Tečaj staroslavenskoga
  • LI141e: Tečaj litavskoga
  • LI141f: Tečaj albanskoga
 • LI142x: Tečaj neindoeuropskoga jezika
  • LI142a: Tečaj turskoga
  • LI142b: Tečaj madžarskoga
  • LI142c: Tečaj japanskoga
  • LI142d: Tečaj kineskoga
  • LI142e: Tečaj arapskoga
Vanjski izborni predmeti

U Diplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.

Načelna struktura studija

Semestar Predmet I. Predmet II. Predmet III.
 7. LI2301 IU/IV IU/IV
 8. LI2302 IU/IV IU/IV
 9. LI2303 IU/IV
 10. LI2304 Diplomski rad

Svaki predmet u principu donosi 5 bodova, a izrada diplomskog rada (koja obuhvaća individualne konzultacije) 15 bodova. Jezgreni predmeti smjera opća lingvistika izvode se u pojedinačnim kolegijima, s 45 sati nastave semestralno. Studentska je obaveza da prikupe ukupno 60 bodova (20 iz sva 4 jezgrena predmeta, 25 iz izbornih i 15 izradom diplomskog rada). Od pet izbornih predmeta (s ukupno 25 bodova) student najmanje 2, a najviše 3 (10-15 bodova) odabire između predmeta ponuđenih na ostalim smjerovima diplomskog studija lingvistike: od tih predmeta bar jedan mora biti sa smjera primijenjena lingvistika. Preostala 2 ili 3 predmeta (10-15 bodova) odabiru se iz ponude Fakulteta i/ili Sveučilišta, u dogovoru sa studijskim mentorom.