Primijenjena lingvistika

HODOGRAM STUDIJA

Omogućuje studentima da se upute u produbljena znanja o odnosu između jezika i društva, jezika i djelovanja, jezika i uma, te jezika i ljudske individualne ili kolektivne psihe, te da steknu istraživačke vještine prepoznavanja i vrednovanja različitih aspekata ovih odnosa, kao i da sami razviju komunikacijske vještine utemeljene na usvojenim znanjima. Izborni su kolegiji namijenjeni individualnom proširenju studijske osnove, bilo iz ostalih područja lingvistike, bilo od komplementarnih području humanističkih i društvenih znanosti. Student, stekavši naziv magistra lingvistike, smjer primijenjena lingvistika, osposobljen je za rad u znanstvenim institucijama lingvističke, filološke i šire humanističke orijentacije, u masovnim medijima, na poslovima javnog predstavljanja poduzeća i ustanova, državnim i političkim institucijama, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

Obavezni predmeti
 • LI2331: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
 • LI2332: Razvoj i učenje jezika
 • LI2333: Jezični poremećaji
 • LI2334: Semantika razumijevanja
Unutarnji izborni predmeti
 • LI2301: Znakovi u komunikaciji
 • LI2302: Mentalni leksikon
 • LI2303: Analiza diskursa
 • LI2304: Znakovi u društvu
 • LI2321: Jezične tehnologije
 • LI2322: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
 • LI2323: Statističke metode u lingvistici
 • LI2324: Prevoditelj i računalo
 • LI2341: Kognitivna sintaksa i semantika
 • LI2323: Statističke metode u lingvistici
 • LI2344: Kognitivni modeli semantičkih promjena
 • Ovisnosna gramatika
 • Značenje u jeziku
 • Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
 • Akcentologija I
 • Akcentologija II
 • Jezici, kulture i identiteti mladih
 • izborni predmeti diplomskoga studija koji se održavaju u upisanoj akademskoj godini
 • LI141x: Tečaj indoeuropskoga jezika
  • LI141a: Tečaj sanskrta
  • LI141b: Tečaj grckoga
  • LI141c: Tečaj latinskoga
  • LI141d: Tečaj staroslavenskoga
  • LI141e: Tečaj litavskoga
  • LI141f: Tečaj albanskoga
 • LI142x: Tečaj neindoeuropskoga jezika
  • LI142a: Tečaj turskoga
  • LI142b: Tečaj madžarskoga
  • LI142c: Tečaj japanskoga
  • LI142d: Tečaj kineskoga
  • LI142e: Tečaj arapskoga
Vanjski izborni predmeti

U Diplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.

Načelna struktura studija
Semestar Predmet I. Predmet II. Predmet III.
 7. LI2331 IU/IV IU/IV
 8. LI2332 IU/IV IU/IV
 9. LI2333 IU/IV
 10. LI2334 Diplomski rad

Svaki predmet u principu donosi 5 bodova, a izrada diplomskog rada (koja obuhvaća individualne konzultacije) 15 bodova. Jezgreni predmeti smjera primijenjena lingvistika izvode se u pojedinačnim kolegijima. Studentska je obaveza da prikupe ukupno 60 bodova (20 iz sva 4 jezgrena predmeta, 25 iz izbornih i 15 izradom diplomskog rada).  Od pet izbornih predmeta (s ukupno 25 bodova) student najmanje 2, a najviše 3 (10-15 bodova) odabire između predmeta ponuđenih na ostalim smjerovima diplomskog studija lingvistike: od tih predmeta bar jedan mora biti sa smjera opća lingvistika. Preostala 2 ili 3 predmeta (10-15 bodova) odabiru se iz ponude Fakulteta i/li Sveučilišta, u dogovoru sa studijskim mentorom.