Poredbena lingvistika

HODOGRAM STUDIJA

Studij ima za cilj formirati potencijalne jezikoslovne stručnjake koji će moći samostalno pristupati znanstvenom proučavanju jezika ili jezičnih porodica s poredbene točke gledišta. Usmjerenje je namijenjeno studentima koji su završili trogodišnji studij lingvistike, ali otvoreno je i za studente drugih studijskih grupa (npr. klasične filologije, indologije, slavistike) koje zanima poredbeni, povijesni i tipološki pristup jeziku. Premda je naglasak na poredbenoj gramatici indoeuropskih jezika, studij omogućuje i za samostalno istraživanje jezika drugih porodica, te za tipološko proučavanje jezika. Studenti koji završe usmjerenje iz poredbene lingvistike stjecat će naziv magistra lingvistike, smjer poredbena lingvistika, a pretpostavka je da će se moći zapošljavati na institucijama koje se bave znanstvenim proučavanjem jezika.


Obavezni predmeti

• LI2311: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika
• LI2312: Uvod u indoeuropski jezik
• LI2313: Čitanje staroirskih tekstova
• LI2211: Indoeuropska morfologija
• LI2212: Indoeuropeističko čitanje latinskih tekstova
• LI2213: Lingvistička propedeutika
• LI2214: Lingvistička tipologija
• U deset semestara studija ukupno 5 jezičnih tečajeva od kojih 3 LI1401 i 2 LI1402.


Unutarnji izborni predmeti

• LI1211: Indoeuropska morfologija
• LI1212: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
• LI1213: Lingvistička propedeutika
• LI1214: Lingvistička tipologija
• LI2301: Znakovi u komunikaciji
• LI2302: Mentalni leksikon
• LI2303: Analiza diskursa
• LI2304: Znakovi u društvu
• LI2321: Jezične tehnologije
• LI2322: Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
• LI2323: Statističke metode u lingvistici
• LI2324: Prevoditelj i računalo
• LI2331: Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji
• LI2332: Razvoj i učenje jezika
• LI2333: Jezični poremećaji
• LI2334: Semantika razumijevanja
• LI2341: Kognitivna sintaksa i semantika
• LI2323: Statističke metode u lingvistici
• LI2344: Kognitivni modeli semantičkih promjena
• Značenje u jeziku
• Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike
• Akcentologija I
• Akcentologija II
• Jezici, kulture i identiteti mladih
• izborni predmeti diplomskoga studija koji se održavaju u upisanoj akademskoj godini
• LI141x: Tečaj indoeuropskoga jezika
o LI141a: Tečaj sanskrta
o LI141b: Tečaj grckoga
o LI141c: Tečaj latinskoga
o LI141d: Tečaj staroslavenskoga
o LI141e: Tečaj litavskoga
o LI141f: Tečaj albanskoga
• LI142x: Tečaj neindoeuropskoga jezika
o LI142a: Tečaj turskoga
o LI142b: Tečaj madžarskoga
o LI142c: Tečaj japanskoga
o LI142d: Tečaj kineskoga
o LI142e: Tečaj arapskoga


Vanjski izborni predmeti

U Diplomskome studiju lingvistike vanjski izborni predmeti mogu se odabrati iz ponude predmeta s ostalih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta i/li Sveučilišta u Zagrebu.


Načelna struktura studija

Svaki predmet načelno donosi 5 bodova. Diplomski studij završava diplomskim ispitom, napisanim i obranjenim diplomskim radom s ukupno 15 bodova. Za završetak diplomskoga studija, smjer poredbena lingvistika treba tijekom 10 semestara odslušati i ispuniti obveze na sljedećim kolegijima:
• L1001: Opća lingvistika
• L1002: Indoeuropska lingvistika
• L1101: Fonologija
• L1102: Morfologija
• L1103: Sintaksa
• L1104: Semantika
• L1211: Indoeuropska morfologija
• L1212: Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
• L1213: Lingvistička propedeutika
• L1214: Lingvistička tipologija
• L1311: Poredbena gramatika indoeuropskih jezika
• L1312: Uvod u indoeuropski jezik
• L1313: Čitanje staroirskih tekstova
• barem 3 L1401
• barem 2 L1402
Predmeti s drugih odsjeka čiji će se bodovi pribrajati ukupnom broju bodova u diplomskome studiju, smjer Poredbena lingvistika:
• sanskrtski, vedski ili avestički seminar (Indologija)
• historijska gramatika grčkoga ili latinskoga jezika (Klasična filologija)
• antropološka lingvistika (Antropologija)
• tečajevi neindoeuropskih i indoeuropskih jezika (Indologija, Sinologija, Japanologija)
• poredbena slavenska gramatika (Slavistika ili kroatistika)
U slučaju odabira diplomskoga rada na drugoj studijskoj grupi, ukupna količina do 60 bodova popunit će se izborom dodatnih kolegija.