Delia Georgeta Ćupurdija, lektorica

Soba: F-320

Tel.: 01/4092342

Mail: dsarafie@ffzg.unizg.hr

Konzultacije: utorkom od 08:30-09:30

Predmeti:

Rumunjske jezične vježbe I

Rumunjske jezične vježbe II

Rumunjske jezične vježbe III

Rumunjske jezične vježbe IV

Konverzacijske vježbe 1

Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

Vježbe iz prevođenja II

 

Životopis:

Delia Georgeta Ćupurdija rođena je 1979. u Sighişoari, u Rumunjskoj. Na Fakultetu Humanističkih znanosti, povijesti i novinarstva ‒ Katedra za francuski jezik i književnost u Sibiu 2002. godine završila je studij modernih primjerenih jezika te stječe akademski naziv Licenţiat în filologie. Na U.F.R Lettres, Arts & Sciences u Nici 2004. godine primljena je na studij modernih primjerenih jezika engleski-njemački te je pohađala fakultet dvije godine. Na École Superieure d’Interpretes et des Traducteurs, Université Paris III – Sorbonne Nouvelle na odsjeku za prevoditeljstvo francuski-rumunjski, 2007. godine završila je dvogodišnji program Régim Special te joj je dodijeljen Certificat de Méthodologie de la traduction. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine  porađala je jezične vježbe na Croaticumu.
U listopadu 2002. zapošljava se na Sveučilistu „Lucian Blaga“ u Sibiu gdje je kao asistent na katedri za francuski  izvodila nastavu na dva kolegija. Od 2003. godine do 2006. godine radila je kao asistent direktora te šef financija za različite kompanije u hotelijerskoj industriji. Od 2009. godine do 2013. godine radila je kao predavač engleskog i francuskog jezika te kao Croatian language Academy manager u Školi stranih jezika Sputnik u Zagrebu.
U listopadu 2009. godine počinje raditi kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju od deset godina (do 30. rujna 2019. godine) na preddiplomskim i diplomskim studijima Odsjeka za Romanistiku, na Katedri za rumunjski jezik i književnost izvodila je nastavu iz devet različitih kolegija iz rumunjskog jezika, lingvistike, književnosti te iz francuske lingvistike. Od rujna 2019. godine zaposlena je kao lektorica na Katedri za rumunjski jezik i književnost.
Autorica je više članaka i nekoliko prijevoda s hrvatskog na rumunjskog jezika te jedne knjige. Predstavila je više izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

POPIS RADOVA

ČLANCI

Ćupurdija, Delia G. Dificultăţi în traducerea unor basme populare din croată în română, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia vol. LXII (2018.), CDU 8(05)6, Zagreb, pp. 55‒81. ISSN 0039-3339.

Ćupurdija, Delia G. „Câteva considerații asupra pronumelui posesiv şi asupra pronumelui posesiv-reflexiv svoj în limba croată. Scurtă comparație cu posesivele limbii române”, Romanoslavica, Volumul XLII, nr.3 (2016.), Editura Universităţii din Bucuresti, Rumunsjka, pp. 91‒111. ISSN 2537-4214, ISSN-L 0557 – 272X.

Ćupurdija, D.eli G. „Predarea în spirală, o strategie didactică utilă pentru  predarea gramaticii limbii române studenților străini”, u: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia vol. LXVI (2021.),  Zagreb, pp. 145-151. ISSN 0039-3339.

Ćupurdija, Delia G.; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar, Zadovoljstvo studenata rumunjskog jezika i književnosti online nastavom tijekom pandemije Covida-19 // Методички видици / Methodical Perspectives, 14 (2023), 14-1; 207-227

Ćupurdija, Delia G.; Olujić, Ivana; „Kontekstualna analiza nekih prevoditeljskih pogrešaka u prijevodu Rebreanuova romana Ion na hrvatski”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia – u tisku

PRIJEVODI S HRVATSKOG NA RUMUNJSKI JEZIK

Lovrenčić, Sanja, Basme populare croate (Hrvatske narodne bajke), Hyperion, Craiova, Rumunjska,  ISBN 978-973-0-23549-4, 2009.

Lovrenčić, Sanja, Peştişorul de aur şi Ariel din est, Hyperion, Craiova, Rumunjska, ISBN: 978-973-0-24480-9, 2009.

Bekim Sejranović, Muștruluiala (Fasung), Verso intercultural broj 2 (2021.), pp. 70-72.

Robert Doričić, Dulcea mea madlenă (Amev duljče madeleine /Moj kolačić madeleine), Verso intercultural broj 5 (2022.), pp. 71-74.

Olja Savičević Ivančević, ulomak Regele Carol al României (Rumunjski kralj Karol) te ulomak Două poete (Dvije pjesnikinje) iz knjige Verile împreună cu Maria (Ljeta s Marijom) Verso intercultural (2023.) u tisku

KNJIGE

Sarafie, Delia G. Traducătorii şi interpreții în organizațiile internaționale. ALMA MATER, 2003.

 

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

29. rujna 2016. ‒ izlagač, u koautorstvu s Davorom Gvozdićem, na međunarodnom znanstvenom skupu V Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Luzófonas da Europa Central e de Leste na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; naslov izlaganja: Para que servem os agradecimentos? Os atos de agradecimento no contexto diplomático.

15.– 17. studenoga 2019. – izlagač na međunarodnom znanstvenom skupu Romanistika 100 na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; naslov izlaganja: Gramatica limbii române pentru începători: predarea în spirală.

27.– 30 listopada 2021. – plenarni izlagač na Colocviul internațional universitar „Lucian Blaga“, Ediția a XXIII-a (online) na Fakultetu “Lucian Blaga” Sveučiliste u Sibiu, Rumunjska; naslov izlaganja: Integrarea conceptuală – un instrument pentru viitorii traducători de poezie.

3.– 4. prosinca 2021. – izlagač na međunarodnom skupu Intercultural diversity in the 21 century na Centro studi Koine Europe u Lecce, Italija; naslov izlaganja: Teaching a Foreign Language to University Students with Undiagnosed High-Functioning Autism

18. veljače 2022. ‒ izlagač na međunarodnom skupu Resurse digitale în transferul limbii române ca limbă străină. Predarea limbajelor de specialitate – repere teoretice și studii de caz na Sveučilištu „Alexandru Ioan Cuza” u Iaşiu, Rumunjska; naslov izlaganja: „Gramatica. De ce PPT?“.

6-8. listopada 2022. ‒ izlagač, u koautorstvu s dr. sc. Ivanom Olujić, na međunarodnom znanstvenom skupu CISR 7 na UBB Cluj u sradnji sa Sveučilištem u Bukureštu, Rumunjska; naslov izlaganja: Probleme ale traducerii indirecte – exemplul romanului Ion de Liviu Rebreanu tradus în limba croată.

2. lipnja 2023. ‒ izlagač, u koautorstvu s dr. sc. Ivanom Olujić i dr. sc Petrom Radosavljevićem, na Okruglom stolu povodom 20 godina studija rumunjskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: naslov izlaganja: Zadovoljstvo studenata rumunjskog jezika i književnosti online nastavom tijekom pandemije Covida-19.