dr. sc. Ivana Olujić, izvanredna profesorica

Soba: F-320

Tel.: 01/409-2342

Mail: iolujic@ffzg.unizg.hr

Konzultacije: Ponedjeljak 11.00-12.00h

Predmeti:

Povijest rumunjske književnosti I
Povijest rumunjske književnosti II
Seminar iz književnosti I / III
Suvremena rumunjska proza

Životopis:

Ivana Olujić rođena je 1976. u Sinju. Osnovnu i srednju školu (II. gimnaziju, opći smjer) pohađala je u Splitu. 1995. upisala je dvopredmetni studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija pohađala je fakultativni tečaj rumunjskoga jezika te dvije ljetne škole rumunjskoga jezika i kulture (1999. Craiova, 2000. Temišvar). Nakon diplome, 2002. upisala se na poslijediplomski znanstveni studij književnosti, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U rujnu 2003. položila je stručni ispit. Naslov doktora znanosti stekla je 2012., obranivši doktorsku radnju “Posljednja noć ljubavi, prva noć rata Camila Petrescua u usporedbi s Gigom Barićevom Milana Begovića”.

Po završetku studija radila je u nekoliko splitskih osnovnih škola te kao lektorica i korektorica u izdavaštvu, a tijekom školske godine 2003./2004. u Željeznom i Gornjoj Pulji u Austriji u Gradišću, kao asistentica u nastavi hrvatskoga jezika u gimnazijama.

Od 2004. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu, na Katedri za rumunjski jezik i književnost, najprije kao znanstvena novakinja na projektu projekt Francuska gramatika za govornike hrvatskog, a zatim Romanske gramatike za govornike hrvatskog. U znanstveno zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2016., a u zvanje izvanredne profesorice 2022.

Akademsku godinu 2006./2007. provela je u Bukureštu, kao lektorica hrvatskoga jezika na Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti. Tijekom listopada i studenoga 2009. pohađala je program za mlade prevoditelje u Mogoşoaji, u organizaciji Rumunjskoga kulturnog instituta.

Aktivno prevodi književnost, najvećim dijelom suvremenu. Redovito sudjeluje na znanstvenim skupovima i objavljuje znanstvene radove.

Od 2021. voditeljica je institucijskog projekta Kajkavci i Šokci u rumunjskom Banatu.

 

Znanstveni radovi:

 1. Radosavljević, Petar; Olujić, Ivana. Rumunjski jezik na rumunjskim internetskim stranicama // JEZIK I MEDIJI – Jedan jezik : više svjetova / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2006. 593-601.
 2. Olujić, Ivana. Lažni parovi – gradišćanskohrvatski i karaševskohrvatski prema standardnom hrvatskom. // Strani jezici. 35 (2006) , 1; 29-36.
 3. Olujić, Ivana. O conexiune între folclorul literar românesc şi cel croat // Identitatea culturală românească în contextul integrării europene / Clim, Marius-Radu; Ichim, Ofelia; Manea, Laura; Olariu, Florin-Teodor (ur.). Iaşi: Editura Alfa, 2006. 693-702.
 4. Novak-Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga: priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb: Profil International, 2007. Str. 132-139.
 5. Novak Milić, Jasna; Olujić, Ivana; Cvikić, Lidija. Praktični dio // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 182-201.
 6. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Jezik Roma Bajaša // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 102-110.
 7. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Mali rječnik bajaškoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil, 2007. Str. 111-126.
 8. Olujić, Ivana; Bošnjak Botica, Tomislava. Rumunjsko-hrvatski lažni parovi // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007); 305-324.
 9. Olujić, Ivana. Graiurile croaţilor din Caraşova şi satele caraşovene în interferenţă cu limba română // Români majoritari/ Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice / Botoşineanu, Luminiţa ; Dănilă, Elena ; Holban, Cecilia ; Ichim, Ofelia (ur.).Iaşi : Editura Alfa, 2007. 313-319.
 10. Olujić, Ivana. Karaševski Hrvati u Rumunjskoj – jezici i identiteti // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 401-410.
 11. Olujić, Ivana. Renesansna drama Robinja kao izvor za modernistički roman Giga Barićeva // Romanoslavica. XLIV (2009); 149-157.
 12. Olujić, Ivana. Problem srednjega roda u govoru Hrvata iz Karaševa // LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2009), 8; 155-169.
 13. Olujić, Ivana. Percepcija kakofonije u javnoj komunikaciji rumunjskim jezikom // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj, Branimir ; Kuna, Branko (ur.). Zagreb – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009. 303-311.
 14. Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske – književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara ; Legac, Vladimir ; Kos-Lajtman, Andrijana ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Blažeka, Đuro (ur.).Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182.
 15. Bošnjak Botica, Tomislava; Olujić, Ivana. O stvaranju naziva za boje u hrvatskom i rumunjskom jeziku te govoru Karaševa. // Romanoslavica. LII (2016) , 2; 7-22.
 16. Olujić, Ivana. Vindecarea traumelor familiale în două romane contemporane: „Fata din casa vagon” de Ana Maria Sandu și „Unterstadt” de Ivana Šojat-Kuči. // Intertext. 47/48 (2018) , 3/4; 127-136
 17. Grmača, Dolores; Olujić, Ivana. Matrimonijski performativ u “Robinji” Hanibala Lucića // Dani hvarskog kazališta 46 / Senker, Boris (ur.). Zagreb-Split: Razred za književnost HAZU, Književni krug Split, 2020. str. 168-194.
 18. Olujić, Ivana. Tăcerile în romanele Tatianei Țîbuleac // Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române / Ichim, Ofelia (coord.); Bursuc, Alina-Mihaela; Clim, Marius-Radu et al. (ur.). Temišvar, Editura Universităţii de Vest din Timişoara. 373-385.
 19. Olujić, Ivana; Požar, Sandra, Radosavljević, Petar. Govori li se još uvijek kajkavski u Keči u Rumunjskoj? // Standardni i nestandardni idiomi / Mikić Čolić, Ana; Glušac, Maja (ur.). Osijek, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2022. 137-150.
 20. Ćupurdija, Delia G.; Olujić, Ivana; Radosavljević, Petar. Zadovoljstvo studenata rumunjskog jezika i književnosti online nastavom tijekom pandemije Covida-19 // Metodički vidici, 14 (2023) 14-1; 207-227.

Cjeloviti popis na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272875

 

Književni prijevodi (izbor):

 1. Norman Manea, Crna omotnica (Plicul negru), prijevod Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana, Fraktura, Zaprešić, 2010.
 2. Nabokov u Brašovu. Antologija rumunjske postrevolucionarne kratke proze, prijevod Marina Gessner, Luca-Ioan Frana i Ivana Olujić, Meandar, Zagreb, 2010.
 3. Mircea Cărtărescu, Nostalgija (Nostalgia), prijevod Luca-Ioan Frana, Marina Gessner i Ivana Olujić, Meandar, Zagreb, 2013.
 4. Ioana Pârvulescu, Život počinje u petak (Viaţa începe vineri), prijevod Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana, OceanMore, Zagreb, 2015.
 5. Mihail Sebastian, Već dvije tisuće godina… / Kako sam postao huligan (De două mii de ani / Cum am devenit huligan), Disput, Zagreb, 2018.
 6. Tatiana Țîbuleac, Vrt od stakla (Grădina de sticlă), VBZ, Zagreb, 2021.