dr. sc. Irena Bratičević

1_Braticevic
izv. prof., pročelnica Odsjeka, predstojnica Katedre za hrvatski latinizam
ured: F-313 | konzultacije: ponedjeljkom 10:00 – 11:00 i 12:00 – 13:00 i prema dogovoru mailom
tel: +385 1 4092410|e-mail: irena.braticevic@ffzg.unizg.hr

 

Životopis
Rođena je 1977. u Zagrebu. Godine 1999. apsolvirala je studij kroatistike, a 2002. diplomirala na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od iste je godine zaposlena na Odsjeku za klasičnu filologiju, na kojem je i doktorirala 2010, temom Epigrami Rajmunda Kunića: tradicija teksta i problemi interpretacije (mentor: prof. dr. Darko Novaković). Docentica je od prosinca 2013, a izvanredna profesorica od prosinca 2019. Voditeljica je projekta “Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke” pri Hrvatskoj zakladi za znanost (2020-2023). Područja interesa: hrvatska latinistička književnost, osobito dubrovačkih autora 18. i 19. stoljeća, te rukopisna kultura u ranonovovjekovnom Dubrovniku.

 

Bibliografija

 • “Pismo Ciriaca iz Ancone Dubrovčaninu Božu Nalješkoviću”. Colloquia Maruliana 31 (2022): 153-169.
 • “Cvjetovi s Apulejeve pozornice” u: Apulej, Florida ili Cvjetni izbor, Bratičević, Irena i Salopek, Željka (ur.). Zagreb: Latina et Graeca, 2021: 5-41. [Suautorstvo sa Željkom Salopek]
 • “Mato Sorkočević i njegova pjesma o dolasku Francuza u Dubrovnik”. Vjesnik dalmatinskih arhiva 2 (2021): 359-408.
 • “Rukopisni udes Ilije Crijevića”. Colloquia Maruliana 30 (2021): 173-204.
 • “Iz Epidaura Dubrovnik: Nedovršeni spjev Ilije Crijevića”. U: Ilija Crijević, De Epidauro, prev. Zrinka Blažević. Dubrovnik: Dubrovačke knjižnice, 2020: 7-19.
 • “Književni sakupljači kao književni prepisivači: slučaj Đura Ferića (1739-1820)”. Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 3-4 (2020): 5-19. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem; prijevod rada prethodno objavljenog na engleskom jeziku]
 • “Dubrovačka znanost o rukopisima u osamnaestom stoljeću: pisma Ivana Marije Matijaševića (1714-1791) i Miha Rastića (1716-1768)”. Colloquia Maruliana 29 (2020): 145-163. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem]
 • Čitanka za Grčku morfologiju 1, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019. [autori: Bratičević, Irena; Čengić, Nina; Jovanović, Neven; Rezar, Vladimir; Šoštarić, Petra; Zubović, Ninoslav]
 • “Pisma Rajmunda Kunića u ostavštini Ruđera Boškovića”. Dubrovački horizonti 54 (2019), 11-23.
 • “Grčki epigrami Nikole Androvića”. Musarum cultus. Zbornik radova u čast Marini Bricko. Ur. Nino Zubović i Petra Matović. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019: 189-209.
 • “Kotorski pjesnik Ludovik Pontano”. Colloquia Maruliana 28 (2019): 167-182.
 • “Literary Collectors as Literary Scribes: The Case of Đuro Ferić (1739-1820)”.
  Poznańskie Studia Slawistyczne 14 (2018): 129-147. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem]
 • “Latin poets in late eighteenth- and nineteenth-century Dubrovnik”. Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies, ur. Neven Jovanović et al. Wien [etc.]: Böhlau Verlag, 2018: 139-158.
 • “’Jaoh, a sada sve je inako’: o kritičkoj izdaji Gundulićeva Osmana”. Colloquia Maruliana 26 (2017): 89-155. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem]
 • “500. obljetnica rođenja Didaka Pira (1517. – 1599.)”. Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 4 (2017): 3-172 (uredništvo zbirke prijevoda)
 • De exemplis illustrium uirorum Euzebija Kaboge”. Colloquia Maruliana 25 (2016): 71-99.
 • “Nepoznata poezija Anice Bošković”. Dubrovnik: časopis za književnost i znanost 1(2016): 45-84.
 • Via virtutis / Put vrline: epigramatski opus Rajmunda Kunića, sv. 2, Zagreb: Ex libris, 2016.
 • Via virtutis / Put vrline: epigramatski opus Rajmunda Kunića, sv. 1, Zagreb: Ex libris, 2015.
 • Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital: Academia Ragusina I & II (uredništvo s Teom Radićem), Zagreb: Ex libris, 2014.
 • “Reading a fifteenth-century archival document”. Classical heritage from the epigraphic to the digital : Academia Ragusina 2009 and 2011. Zagreb: Ex libris, 2014: 289-299. [Suautorstvo s Voljenom Marić]
 • “Latinsko pjesništvo Petra Frana Aletina”. Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922-2009), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 15.-17. studenoga 2012, ur. Peša Matracki, Ivica et al. Zagreb: Filozofski fakultet – FF press, 2014: 691-697.
 • “Pjesnička ostavština Ruđera Boškovića u Bancroft Library (Sveučilište California, Berkeley) – katalog.” Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52 (2014): 339-474.
 • “Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige.” Colloquia Maruliana 22 (2013): 77-116. [Suautorstvo s Ivanom Lupićem] 
 • “Croatia.” U Europatria, ur. F. de Oliveira (Coimbra, 2013): 95-123. [Suautorstvo s Voljenom Marić]
 • “Epigrami Marina Zlatarića.” U Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac, ur. T. Bogdan et al. (Zagreb, 2012): 43-52.
 • “Kunićeva Lida od salona do zbirke: predmet epigrama i problem kritike.” Književna smotra 164-165 (2012): 105-119.
 • “Novi prilozi za životopis Rajmunda Kunića.” Povijesni prilozi 43 (2012): 193-215.
 • “Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću.” Colloquia Maruliana 21 (2012): 69-88.
 • “Ovidije pretvoreni: četiri prijevoda Đurđevićeve pjesme Bijeljaše se izdaleka.” Građa za povijest književnosti hrvatske 37 (2010): 189-266.
 • “Reatribucija ekloga pogrešno pripisanih Rajmundu Kuniću.” Latina et Graeca 13 (2008): 51-53.
 • “Petrarkini soneti u prepjevu Marka Faustina Galjufa, Luka Stullija i Vlaha Getaldića na latinski.” U Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti: Zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu, ur. B. Lučin i M. Tomasović (Split, 2006): 317-327.
 • “Latinsko prigodno pjesništvo u Dubrovniku u 19. st.” Latina et Graeca 8 (2005): 15-29.
 • “Ekloge Rajmunda Kunića.” U Hrvatska književna baština 2, ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković (Zagreb, 2003): 217-254.

CROSBI profilhttps://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21693