dr. sc. Vladimir Rezar

8_Rezar
redoviti profesor, predstojnik Katedre za latinski jezik i rimsku književnost
ured: F-319 | konzultacije: srijedom 14:00-15:00
tel: +385 1 409 2336 | e-mail: vrezar@ffzg.hr

 

Životopis
Vladimir Rezar rođen je 28. VI. 1969. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije (1988.) studira klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1989-1994). Kao znanstveni novak pri Hrvatskom institutu za povijest 1995. upisuje poslijediplomski studij lingvistike (Filozofski fakultet u Zagrebu), da bi obranom rada Latinitet Ludovika Crijevića Tuberona 1997. stekao akademski stupanj magistra znanosti (polje filologija, grana klasična filologija). Od akademske godine 1998./99. zaposlen je na Odsjeku za klasičnu filologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za latinski jezik. 2005. na istom fakultetu brani disertaciju pod naslovom De morte Christi Damjana Beneše: žanrovska interpretacija, kritičko izdanje i komentar, te tako stječe akademski stupanj doktora znanosti (polje filologija, grana klasična filologija). Od 2007. kao docent, od 2013. kao izvanredni profesor, a od 2020. kao redoviti profesor drži predavanja i seminare u okviru kolegija iz povijesti latinskog jezika (Najstariji spomenici latinskog jezika, Vulgarni latinitet, Srednjovjekovni latinitet), te predavanja i seminare uz kolegije iz rimske književnosti i europskog i hrvatskog neolatinizma (Rimska ljubavna elegija, Rimska epika, Uvod u novolatinsku književnost, Hrvatski latinizam 15. i 16. st., Hrvatska novolatinska književnost); odnosno, u okviru poslijediplomskog studija medievistike na Filozofskom fakultetu, kolegije iz srednjovjekovnog latiniteta. U istraživačkom segmentu bavi se pripremom izdanja tekstova hrvatskih latinista.

 

CROSBI profilhttps://www.bib.irb.hr/pregled/profil/16411

Izbor iz bibliografije

Knjige

  • Ludovik Crijević Tuberon. Komentari o mojem vremenu (Zagreb, 2001). [uvodna studija, prijevod latinskog izvornika i komentar]
  • Ludovici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii de temporibus suis (Zagreb, 2001). [uvodna studija i kritičko izdanje latinskog izvornika]
  • Damjan Beneša. De morte Christi (Zagreb, 2006). [uvodna studija, kritičko izdanje i komentar]

Znanstveni članci

  • De origine et incremento urbis Rhacusanae Ludovika Crijevića Tuberona: kritičko izdanje, prijevod i komentar.” Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51 (2013): 75-153.
  • “Pisma Damjana Beneše europskim vladarima.” Povijesni prilozi 42 (2012): 191-214.
  • De Illyrica lingua Rafaela Levakovića.” U Zbornik o Rafaelu Levakoviću, ur. Pavao Knezović (Zagreb, 2010), 183-196.